På initiativ fra Bondelaget går organisasjoner og virksomheter i landbruket sammen om #landbruksløftet. Nå utfordres alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bondens inntekt betydelig. Inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn.

LES HELE KRAVET HER

LES HELE KRAVET HER (Nynorsk)

 

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

Det er mange aktører fra et bredt landbruk, enten som produsenter, organisasjoner eller som industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden. 

–  Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

Landbruk inn i valgkampen

Fra nå og gjennom de kommende seks uker fram til valgdagen, vil stortingskandidater møte #landbruksløftet.

–  Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

Her er #landbruksløftet

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig

 • for at bonden kan investere
 • for rekruttering
 • for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
 • for matvareberedskapen
 • for å sikre et landbruk i hele landet
 • for å opprettholde verdiskapningen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

Hva innebærer et inntektsløft?

 • en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden
 • virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet
 • å videreutvikle verktøykassa for markeds og produksjonsregulering
 • at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.

Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

 1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
 2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
 3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden for mat og drikke
 4. Økt støtte til klimatiltak

Disse organisasjonene og virksomhetene fra et samlet landbruk støtter #landbruksløftet:

 • Norges Bondelag               
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag                 
 • Nortura SA
 • Felleskjøpet Agri                
 • Gartnerhallen SA                                          
 • Tine
 • Rørosmeieriet                     
 • Grilstad AS
 • Norsk Kylling
 • Midt-Norge Slakteri  AS                    
 • Strand Unikorn 
 • Norgesfôr
 • HOFF SA                               
 • Felleskjøpet Rogaland/Agder                     
 • Furuseth Slakteri AS
 • Fiskå Mølle AS                         
 • Geno SA                                                             
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landkreditt                          
 • Norges Skogeierforbund                              
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit              
 • Norsk Fjørfelag         
 • Norsk juletre                                     
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bondens Marked                 
 • Tyr                                                                      
 • Norske landbrukstenester
 • Norsvin SA                            
 • Norges Bygdeungdomslag                           
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Bygdekvinnelag    
 • Norges Birøkterlag                                         
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Norsk Grønt
 • Slakthuset Eidsmo Dullum
 • Fjøssystemer AS
 • Jens Eide AS

 

Kontaktpersoner:

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, tlf: 4127 5230

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, tlf: 9750 8901