Fylkesleiar Konrad Kongshaug og rådgjevar Atle Frantzen i Møre og Romsdal Bondelag sendte nyleg dette brevet til Miljødirektorat, og med kopi til Rovviltnemnda i region 6, om behovet for ekstraordinære uttak av jerv vinter/vår 2021:

Ekstraordinære uttak av jerv vinter/vår 2021

Vi viser til vedtatte bestandsmål, kvotar for lisensjakta, resultatet av lisensjakta, rovviltnemndenes tilrådingar for ekstraordinære uttak og Miljødirektoratet si vurdering av grunnlag for ekstraordinære uttak av jerv vinteren og våren 2021, samt alle henvendelsar og søknader om ekstraordinære uttak.

Både politiske føringar, forvaltningsplanar, rovviltnemndenes og Miljødirektoratet sine vedtak prioriterer at både ordinær lisensfelling og ekstraordinære uttak skal skje i beiteprioriterte områder.

Vår bekymring er i første omgang retta mot at lisensfelling som verktøy ikkje strekk til. Dette blir bekrefta når vi ser at kun 60 prosent av lisensfellingskvota vart belasta i 2019-20, og at dette vart ytterlegare redusert til 51,7 prosent i 2020-21. Vår bekymring blir også forsterka når vi ser at nevnte tal inkluderer skadefelling.

Det er gjort grep for å gjera lisensfellinga meir effektiv, og SNO er brukt til å ta ut enkeltdyr mot slutten av lisensjakta. Det synest vi er positivt.

Konklusjonen blir likevel at det er eit klart behov for å ta ut fleire jerv i beiteprioriterte områder med skader på beitedyr. Grunnlaget er på plass, m.a. gjennom at bestandsmålet er nådd.

Vi støttar difor innspel, m.a. frå Rovviltutvalet i Rauma, om å ta ut fleire dyr. Vi må minna om at Indre Romsdal er av dei  områda som har hatt lengst og mest vedvarande tap av beitedyr til jerv. Dessutan må det takast omsyn til at det i siste lisensfellingsperiode ikkje har vore felt jerv i tilgrensande område i Fjord, Luster, Skjåk, Lesja, m.v.

Med venleg helsing

Møre og Romsdal Bondelag, fylkesleiar Konrad Kongshaug og rådgjevar Atle Frantzen