Her er hele brevet som er sendt departementet:

Vi viser til behovet for å ha flere virkemidler for en god og effektiv rovviltforvaltning og at soneforvaltning blir brukt som et overordnet virkemiddel.

I utøvelsen av en tydelig soneforvaltning blir ordinær lisensjakt brukt for å regulere bestandene. Dette må være det vanligste og ordinære virkemiddelet. I akutte skadesituasjoner må en imidlertid ofte ty til skadefelling av de enkeltindividene som forårsaker skade.

Vi vet at det utføres en omfattende og god innsats i forbindelse med skadefelling. I mange tilfeller er imidlertid resultatet av skadefellingsforsøk negativt.

Ut fra de rammene som er gitt i dag må skadefellingsforsøk utøves i samsvar med samme regelverk som for ordinær jakt. Vi mener at det er på tide å se nærmere på de lovbestemte forutsetningene for skadefelling ut fra ønsket om å kunne utøve skadefelling på en mer effektiv måte. Mer effektiv skadefelling vil dessuten være positivt for dyrevelferden.

Vi foreslår derfor at det lages en egen forskrift for skadefelling.

En forskrift må blant annet inneholde følgende elementer:

  • Utvidelse av lovbaserte virkemidler som tillates.
  • Forenklet bruk av lovbaserte virkemidler.
  • Klargjøring av aktivitet og myndighet for kommunale og interkommunale skadefellingslag.
  • Stimulering til å gjøre skadefellingslag mer effektive.
  • Å gi SNO en tydeligere og mer aktiv rolle i forbindelse med skadefelling.

For å komme i gang og for å skaffe erfaring med en egen forskrift foreslår vi at det raskt settes i gang forsøk i en del kommuner.

Med vennlig hilsen

Odd Bjarne Bjørdal, Rovviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag

Frank Røym, Rovviltansvarlig Sør - Trøndelag Bondelag

Borgny Grande, Fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag