Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og førstekonsulent Atle Frantzen ved fylkeskontoret. Også de to andre fylkesbondelagene møtte med rovviltansvarlige i fylkesstyret og ved fylkeskontoret. Utgangspunktet for møtet på Bondelagskontoret i Trondheim var å drøfte en prioritert liste over hva en skal ta tak i, hvordan og hvem som har hovedansvaret for å drive arbeidet framover, arbeid med beredskap ved rovdyrangrep og arbeidet med jervesone i Sør-Norge, og bestandsmål bjørn.

Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 Midt-Norge sammen med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Fellesmøtet mellom fylkesbondelagene i Midt-Norge om arbeidet med rovviltforvaltning og beitebruk mener rovdyr skal ha en plass i norsk natur, men en må også ta vare på beitebrukerne og derfor jobbe for å komme fram til en fornuftig forvaltning av rovdyrene. Og alle tre fylkesbondelagene er enige om felles satsingsområder og fokusområder for å sette inn trøkket.

De tre fokusområdene som ble valgt ut på møtet var å arbeide for å redusere bestandsmålet på brunbjørn i rovviltregion 6 fra 3 til 2 ynglinger, forvaltning av jerv og forvaltning av ørn. Disse tre områdene er arbeid som skal gjøres over tid og som de har et ønske skal få effekt på lang sikt.

På kort sikt er bondelagene nå på allerten for å få satt inn tiltak for å redusere skadeproblematikk når det gjelder rovdyr og beitedyr foran denne beitesesongen. Uttak av bjørn som har gått i hi utenfor bjørnesonen ønsker de tas ut nå til våren.

Møtet ønsker også å sikre beitebrukerne en god beredskap ved rovdyrangrep slik at beitebrukerne blir godt ivaretatt.

Fellesmøtet ønsker også forskning på hva som skjer med folk og bygdesamfunn når områder er utsatt for rovdyrangrep, både tilfeller nå og da, og store tap av husdyr over tid. Effektiv skadefelling er også et område som er satt på arbeidsplanen.

Det var en motivert gjeng som forlot møtet i stor visshet om at sammen er en enda sterkere.