Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (Foto: Arild Erlien).I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram torsdag, foreslår regjeringa å endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper. Regjeringa gir nå selskaper utvida mulighet til å gå inn i drifta av norsk landbruk på bekostning av den selveiende bonden. Forslaget lar seg ikke kombinere med dagens krav om bosetting på gårdsbruk og regjeringen forslår derfor også å fjerne boplikten.

- I Norge har vi tradisjon for personlig eierskap, at det er bonden som selv eier og driver gården. Denne organiseringen danner mangfoldet av små og store gårder over hele landet. Forslaget kan være positivt for noen bønder på kort sikt, men det er et risikoprosjekt for norsk landbruk på lengre sikt, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.  

Dette forslaget føyer seg inn i rekken av forslag og endringer fra regjeringa som skal gjøre det lettere for aksjeselskaper å kjøpe norske landbrukseiendommer. I 2014 gav regjeringa aksjeselskapene utvida mulighet til å søke produksjonstilskudd.

- Regjeringa angriper familielandbruket fra alle kanter. Summen av disse forslagene vil være at kapitalsterke interesser får større eierskap i norsk landbruk på bekostning av bonden og matproduksjonen. Eierstrukturene i norsk landbruk blir endra for alltid, og det er svært alvorlig, sier Mikkelsen.

Rammer unge bønders investeringsevne

Regjeringa foreslår også å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge. Dette er investeringsmidler som er avgjørende ikke minst for unge bønder som ønsker å satse på landbruk.  

- Forslaget bidrar til å svekke unge bønders investeringsevne. Vi vet det er betydelige behov for å investere i både bygninger og driftsapparat rundt om på gårdene. Her skusler regjeringa bort en mulighet til å bygge opp trygge distriktsarbeidsplasser, sier Oddvar Mikkelsen.

Han reagerer også på at regjeringa angriper ei ordning som er spesielt viktig for unge bønder i etableringsfasen.

- Landbruksministeren hevder at han er opptatt av rekruttering til landbruket. Det har jeg problemer med å tro på, når regjeringa også i år forsøker å svekke ei ordning som kommer unge bønder til gode. Å angripe unge bønders muligheter har blitt en tradisjon i denne regjeringas statsbudsjetter, og det er en tradisjon som må endres dersom vi også i framtida skal produsere trygg mat i hele landet, avslutter Oddvar Mikkelsen.