Samlinga startet 17. november med temadag. Det var denne gang satt opp 2 ulike temakurs å velge mellom som samlet 38 og 30 deltakere: "Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven" og Kurs i odel – konsesjon - jordlov”. Temakursene er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet.

Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven

Bjarte Ulvestad fra KPMG var foreleser. Kurset tok for seg praktiske problemstillinger regnskapsfører står overfor ved utarbeidelse av finansregnskap og årsoppgjør. Sentrale områder fra og lovgivning ble berørt. Videre er det forventet endringer i regnskapsstandardene, og kurset belyste fremtidige konsekvenser av dette. Likeså gjennomgang av sentrale endringer i NRS 8, årsoppgjørsvurderinger knyttet til kunder, varelager, periodisering mv., andre vurderingsposter og egenkapitaltransaksjoner – utbytte, konsernbidrag, kapitalinnskudd og fusjon.

Kurs i odel – konsesjon - jordlov

Advokat Erlend Stabell Daling fra Bondelagets Servicekontor AS var foreleser på kurset. Målet var at kurset skulle gi en grunnleggende kjennskap til de viktigste reglene innenfor angjeldende lovverk. Etter å ha tatt dette kurset ville deltakerne være i stand til å kunne svare på enkle og grunnleggende spørsmål fra kunder. Alle som fører regnskap for landbrukskunder bør ha en grunnleggende forståelse for disse rettsområdene: Arealgrenser for odelsrett/konsesjonsfrihet. Odelsslekten. Konsesjonsfritt erverv. Boplikt. Driveplikt og vanhevd. Kjøp av tilleggsjord. Oversikt over prisfastsettelsesreglene. Tilbudsregelen. Odelsløsning. Etteroppgjør. Bruk at Bondelagets standardavtaler.

Skattekurs

Tirsdag 18. og onsdag 19. november ble det holdt skattekurs for 105 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag. Tilsette i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag har rett til å delta på kurset. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokat Anders Gustav Bjørnsen Rådgiver Pål Kristian Ormstad (t.v.) og advokat Anders Gustav Bjørnsen. (Alle foto: Arild Erlien).og rådgiver Pål Kristian Ormstad, som begge er ansatt ved Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs: Skatte- og avgiftsopplegget for 2014. Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål. Praktisk behandling av mindre samvirkeforetak (grunneierlag, beitelag mv.). Opphør ved at en faller utenfor næringsbegrepet. Mindre anvendelige bygninger mv. . Etikk for regnskapsførere. Bortfall av arveavgift, innføring av kontinuitet. Skatteetatens time – E-dag . Oppføring, vedlikehold og bygging på annen manns grunn. Aktuelle dommer og uttalelser. Åpen post.