Bakteppet da 24 tillitsvalgte fra fylkeslagene i Bondelagene og Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal møttes var at jordbruksforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Dagens regjering er i ferd med å konkurranseutsette norsk matproduksjon, mens landbruket har behov for stabilitet og langsiktige rammevilkår.

Samrådene i Midt-Norge har tradisjoner tilbake til Bjarne Håkon Hanssens tid som landbrukspolitiker. Både Arbeiderpartiet og Bondelagene ser på møtene som nyttige og lærerike med gode meningsutvekslinger, og for å skape bedre forståelse for hverandres synspunkter i landbrukspolitikken.

Rauma-prosjektet

Innledningsvis presenterte rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag, Rose Bergslid, et arbeid som hun nylig har gjennomført i Rauma kommune. Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i landbrukspolitikken. Med det som bakgrunn ble det utarbeidet en næringsstrategi for økt matproduksjon i Rauma. Ved å ta nasjonalt mål ned på kommunenivå ble det avdekket både flaskehalser og muligheter. Hennes hovedkonklusjon er at, om mål om økt matproduksjon skal nås, trengs det bønder i alle bygder.

Konsesjonsloven

Bondelagets fylkesledere f.v. Lars Morten Rosmo (Sør-Trøndelag), Inge Martin Karlsvik (Møre og Romsdal) og Asbjørn Helland (Nord-Trøndelag). (Foto: Rose Bergslid).Dersom regjeringens forslag om å fjerne konsesjonsloven får flertall i Stortinget, vil det få dramatiske konsekvenser for landbruket. Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, pekte i sitt innlegg på det historiske bakteppet for odelslov og konsesjonsloven og virkninger hvis dette regelverket blir endret eller fjernet helt. Leder for landbrukspolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Carl Sitter Geving, redegjorde for Arbeiderpartiets syn. Han bekreftet at Bondelaget og Arbeiderpartiet står på samme side i denne saken.

Artikkel 19 i EØS-avtalen

Denne vinteren startet regjeringen nye forhandlinger om artikkel 19 i EØS-avtalen. Artikkelen omhandler handelen mellom EU og Norge med basis i landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Artikkelen slå fast at Norge og EU skal møtes annethvert år for å gjennomgå vilkårene for handelen med landbruksvarer, med sikte på gradvis liberalisering. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, redegjorde i sitt innlegg for detaljene i dette og understreket behovet for et effektivt tollvern. Norge importerer 60 prosent av maten og 70 prosent kommer fra EU. Handelsbalansen mellom Norge EU med landbruksvarer blir stadig mer negativ. Veksten i etterspørselen dekkes av økt import. Forrige gang det ble forhandlet satt Arbeiderpartiet i regjering, og da ble de tollfrie kvotene økt dramatisk. Lars Morten Rosmo understreket viktigheten av at dette ikke gjentar seg nå. Flere av deltagerne fra Arbeiderpartiet kommenterte innlegget, men det var ingen som tok til motmæle.

Jordbruksforhandlingene

F.v.: fylkesleder Per Vidar Kjølmoen, fylkesordfører Jon Aasen og fylkessekretær Egil T. Ekhaugen i Møre og Romsdal Arbeiderparti (Foto: Rose Bergslid).Jordbruksforhandlingene 2015 var siste post på programmet. Det viktigste er at regjeringa viser vilje til å satse på landbruket, og utnytter ressursene rundt om på norske bygder, sa fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i sitt innlegg. Han gikk ikke inn på kravene før årets oppgjør, men understreket viktigheten av å fokusere sterk tro på bondeyrket, og verdiene dem står for. Dette er viktigere enn inntektene. - Vi er nødt å få til optimisme blant ungdom som vil inn i næringen. Vi kan gjerne diskutere bondens inntekt, men det er et virkemiddel. Målet er at vi skal øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten, sa han.

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen, berømmet bøndene i sitt innlegg og understreket viljen som er i Arbeiderpartiet til å beholde et aktivt landbruk over hele landet. Han viste til 25 punkter i en uttale om landbruk fra Møre og Romsdal Arbeiderparti. Stig Klomsten fulgte opp med å vise til 13 punkter om landbruk i en uttale fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Et klart utrykk for at Arbeiderpartiet vil prioritere landbruk i sitt arbeid.

Fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Egil Ekhaugen, oppsummerte møtet som veldig positivt. Samtidig poengterte han hvor viktig det er å arbeide for si sak til siste slutt. På tross av at folkeopinionen står på landbrukets side, kan regjeringa få igjennom negative endringer. Han viste til andre saker den siste tiden. Endringer i arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker ble vedtatt til tross for at folk flest er i mot, avsluttet han.

Se også presseklipp:

Trollheimsporten.no 16. mars:

NRK MØRE OG ROMSDAL 17. mars:

Avisa Driva 18. mars: