I Midt-Norge er det etablert et felles Fagteam rovvilt – beitedyr for Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag. Fagteamet består av en ansatt og en tillitsvalgt fra hvert fylke. Det tas opp saker og oppgaver som er av felles interesse.

De tre fylkesbondelagene i Midt-Norge har i mange år hatt god dialog, godt samarbeid og sendt felles innspill og uttaler om rovviltpolitikken. Alle tre fylkeslagene ser det som viktig å være på banen, og møtes for å diskutere felles utfordringer og samordning av aktiviteter omkring beiteressurser og rovdyr. Med bakgrunn i at fylkeslagene har mange av de samme arbeidsoppgaver innen fagfeltet, ble det i 2018 fagteamet etablert med fordeling av oppgaver på både tillitsvalgte og fylkeskontorene.

På møtet i Molde 2. april var det blant annet gjennomgang av status foran beitesesongen, det ble diskutert bruk av FKT-midler, jerveforvaltningen var tema, og ikke minst hva som kan gjøres for å få bedre resultater i den ordinære lisensfellingsperioden.

Møtet hadde besøk av Frank Sve (Frp), Stranda, som er Møre og Romsdals eneste representant i perioden 2016-2019 i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge.

Likeså hadde deler av møtet besøk av Marianne Aas Halse og Astrid Buset fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som begge innledet om aktuelle saker innen fagfeltet.