Fra venstre: Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Arne Andreassen, Vestnes, Helge Øverås, Vestnes, fylkeslesder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche.Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, hadde med seg på møtet medlemmene i arbeidsgruppen for samdrifter som Bondelaget har nedsatt. I dette samdriftsteamet er det samlet kompetanse på området på tvers av avdelinger. Teamet har utarbeidet et avtaleverk og en håndbok for samdrifter som nå er helt i sluttfasen. Bondelaget har mange henvendelser fra samdriftsdeltakere der det skal gjøres endringer i organiseringa av samdrifta. Bondelaget håper materialet som nå utarbeides vil være til god nytte for samdriftene.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche hadde med seg på møtet i Landbrukets Hus i Oslo samdriftsbøndene Ingebrigt Henden fra Halsa, og Arne Andreassen og Helge Øverås fra Vestnes.

Fra venstre: Astrid Simengård, Pål Kristian Ormstad og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, Ingebrigt Henden, Halsa, Arne Andreassen, Vestnes og Helge Øverås, Vestnes. Bakgrunn for møtet var at flere samdriftsbønder i Møre og Romsdal i lang tid har signalisert misnøye med Bondelaget. De mener at vilkårene for samdrifter er for dårlige og at Bondelaget viser for liten vilje til å endre på dette.

I forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2014 innførte Staten krav om å dokumentere kostnader i forbindelse med avløsing - også for samdrifter. Dette innebærer i praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse hverandre i forbindelse med ferie og sykdom. På tross av sterkt påtrykk fra mange samdriftsbønder og konkret innspill fra Møre og Romsdal foran jordbruksforhandlingene i 2015, ble ikke dokumentasjonskravet i forbindelse med avløsing foreslått fjernet i kravdokumentet. 

I brev datert 5. juni 2015 oppfordret Møre og Romsdal Bondelag styret i Norges Bondelag om å nedsette ei arbeidsgruppe som ser nærmere på samdrifter i melkeproduksjonen.

I svarbrev datert 30. september 2015 vises det til at et samlet Storting stiller seg bak å fjerne alle særbestemmelsene for samdrifter og at en gjeninnføring av samdriftsregelverket vil innebære at Stortinget i så fall må endre på dette prinsippet. Det konkluderes med at terskelen for å oppnå en slik gjeninnføring er høy og at det ville medført en risiko for at Regjeringa ville svart med å fjerne dokumentasjonskravet for alle foretak. Brevet avsluttes med å invitere Møre og Romsdal Bondelag til et møte for å diskutere ulike forhold knyttet til samdrifter i melkeproduksjonen.

Konklusjonen fra møtet var at Møre og Romsdal Bondelag står på sin oppfordring til Norges Bondelag om å utrede samdriftssaken nærmere, og om det er ønskelig kan fylkesbondelaget bidra i arbeidet.