Oddvar MikkelsenJordbruksavtalen ble grundig diskutert på årets bondeting. Flere fylkeslag mente inngått avtale er så dårlig at det hadde vært riktig å bryte forhandlingene, mens flertallet stilte sag bak forhandlingsutvalgets vurderinger. Det beste vi kunne håpe på med sittende regjering, var hovedargumentet. - Avtalen er akseptabel, men ikke mer, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, Surnadal.

I sin tale til årsmøtet understreket leder Lars Petter Bartnes at det er 450 dager igjen til neste stortingsvalg. Han klargjorde Bondelagets hovedprioritering fram mot valget i tre hovedpunkter: Klima- og miljø, mangfold i landbruket og matpolitikk. - Vi skal fokusere på hvordan maten produseres, samt synliggjøre ringvirkningene av et mangfoldig landbruk over hele landet. Vi vil følge opp målsettingen om økt matproduksjon på norske ressurser med sikte på økt sjølforsyning, understreket Bartnes.

Vegard SmenesDelegatene fra Møre og Romsdal var aktive på talerstolen. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen undret seg på hvordan det var for statsråden å forsvare årets avtale på sitt landsmøte, og konkluderte med at avtalen var et lite skritt i riktig retning for landbruket, men et stort framskritt i forhold til Fremskrittspartiets landbrukspolitikk.

Vegard Smenes, Averøy, understreket viktigheten av å spørre bonden til råds i viktige saker. Det er en forutsetning for at organisasjonsdemokratiet i Bondelaget skal fungere tilfredsstillende.

Gunnhild OvervollGunnhild Overvoll, Stranda, løftet fram klimaarbeidet som Møre og Romsdal Bondelag har gjort i tett samarbeid med NIBIO. Hun poengterte viktigheten av at dette arbeidet blir fulgt opp videre.

Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, fokuserte på kvalitetstilskuddet på storfeslakt. Det stimulerer kjøttproduksjonen i motsatt retning av målet om mer norskprodusert fôr. Kraftfôrbruken vil øke på bekostning av grovfôr og beite.

Odd Bjarne BjørdalPetter Melchior, Norddal, mente det var uklokt av Bondelaget å underskrive jordbruksavtalen. Og det er det mange bønder på Sunnmøre som mener, understreket han. Vi må tydeligere markere vårt ståsted i landbrukspolitikken.

- Jeg er liberalist, sa landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda i sin tale til Bondelaget. Vi kan ikke fortsette å skjerme norsk landbruk fra utenlandsk konkurranse. Ved å satse på høy matkvalitet og verdens beste dyrevelferd Petter Melchiorvil norsk landbruk ha gode muligheter i et internasjonalt marked. Men enkeltbonden må gjøres mer robust for å møte en slik konkurranse. For at vi skal kunne øke norsk matproduksjon må noen bønder produsere mer enn det de gjør i dag. Målet er få best mulig uttelling for hver av de 14,5 milliarder kronene som staten setter inn i norsk landbruk, avsluttet Dale.

Styret

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som leder. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, fortsetter som styremedlem. Hun representerer Nortura i Bondelagsstyret som styremedlem i Nortura sentralt. Tidligere fylkesleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, og møter da fast ved styrebordet i Norges Bondelag.

Deltakerne fra Møre og Romsdal på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer.  Fra venstre: Årsmøteordfører Arne Magnus Aasen, Tingvoll, landbruksminister Jon Georg Dale, Volda, fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, styremedlem Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, Grete Skar Misfjord, Vestnes, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Marte Halvorsen, Halsa, Vegard Smenes, Averøy og Petter Melchior, Norddal. (Foto: Arnar Lyche).

Mørebenken i årsmøtesalen. Fra venstre: Grete Skar Misfjord, Vestnes, Marte Halvorsen, Halsa, Vegard Smenes, Averøy, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter Melchior, Norddal, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda og fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal. (Foto: Arnar Lyche).