Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, er utdannet agronom fra Gjermundnes VGS og sykepleier og har som flere unge i Romsdalsregionen valgt å satse på matproduksjonen. Foto: Molde Bondelag. Her er kronikken fra leder Kjersti Fløystad Ellingsgård og nestleder Gunnar K Wentzel i Molde Bondelag som sto på trykk i Romsdals Budstikke 29. februar:

Nye Molde er fylkets tredje største landbrukskommune

Er du blant dem som gleder deg over å se grønne jorder og husdyr når du er ute på farten.  Og kanskje over møkkalukt som et sikkert tegn på vår og bruk av kretsløpsressurser – om du ikke har klesvasken ute eller konfirmasjonsselskap. Vi vil stolt hevde at nye Molde, som er landets nest lengste kommune, har et av verdens vakreste natur- og kulturlandskap.

Det er nokså spesielt at Molde, med en stor by og mye industri, variert næringsliv og forvaltning, også har et aktivt landbruk under utvikling. På Skåla, Bolsøya, Hjelset, Istad, Rød, i Eidsvåg, Eresfjord, Eikesdal, Vistdal og Midsund er det bygd nye fjøs eller planer på gang. Det er bygget nye fjøs for mjølkekyr, ammekyr og okser, stall for hest, lokal foredling av gardsmat, gardsbarnehage, skogsveier, småkraftverk, opplevelsestilbud og hytter.

Vi har sett hvor avgjørende investeringsmidlene over jordbruksavtalen er for de som skal bygge ut garden og gjerne kjøpe mjølkekvote samtidig som en skal skape hus og heim for en familie. Molde har god jord og godt klima for variert matproduksjon. Det bekrefter den profesjonelle bærdyrkinga. Selv i de siste års tørre somre har jorda gitt avling.

Det er bra for næringsliv og landskap at fylkets nest største kommune etter folketall også er en så viktig landbrukskommune. Kommunen strekker seg fra Atlanterhavet i vest til det nye Innlandet fylke på Dovrefjell. Dette landskapet gir næringsgrunnlag og opplevelsesverdi for oss som bor her og tilreisende. Her er evigvarende ressurser i jord, skog, utmark, vann, sjø og fjell – om de blir holdt i hevd. Om Molde skal være den flotte kommunen vi ønsker, vil det kreve vilje til innsats fra alle grunneiere og aktive bønder. Bøndene i gamle Molde er i dag i snitt i førtiårsalderen, og ikke seksti som for noen år siden.

Mange lurer på hva en kan gjøre for å få god helse og bidra til det grønne skiftet. Vår anbefaling er: Kjøp norsk, velg lokalt og bruk mer melk! Melk er et fantastisk næringsmiddel som både fostrer flotte kalver og inneholder viktige vitaminer og mineraler for barn og voksne. Melkeprodukter har fettløselige vitaminer som har vært viktig for barns vekst og utvikling og norsk folkehelse i generasjoner. I tillegg er melkeproduksjon bærebjelken for landbruket i distriktene. Mye av arealet i Molde er kun egnet for grasproduksjon. Storfe omgjør gras til melk og kjøtt.

Og det er masse spennende norsk og lokal ost til hverdag og fest. Jarlsberg for det norske markedet blir fortsatt laget i Norge. Det er merkevaren Jarlsberg til eksport som skal produseres i Irland. Tine-meieriet i Elnesvågen har nå en ny smaksrik ost, Alpeost. - I det hele tatt bør de fleste av oss bli flinkere til å etterspørre alle slags norske varer og tjenester for å sikre arbeid til våre unge.

Kommunen må vise handlingsvilje og effektiv saksbehandling for at tiltak kan settes raskt i verk. Flere yngre bønder i Molde har startet med utbygging eller har nye planer for brukene sine. Kommunen bør medvirke til at det er mulig å dyrke jord, også forsumpa fastmark eller grunn myr. Kommunen må opprettholde en faglig sterk landbruksetat som handterer virkemidler i landbrukspolitikken, medvirker til bruksutbygging, initierer skjøtselstiltak i jord og skog, forvalter miljø, hjortevilt og innlandsfisk, foruten saker etter landbrukslovverket.

Kommunen må leve opp til sine nasjonale forpliktelser med å ta vare på dyrka jord, se til at jorda blir holdt i hevd, og til fornying av skogressursene. Skogen gir lé og godt lokalklima, trevirke og mye jaktbart storvilt. Spesielt må kommunen passe på at sammenhengende jordbruksområder blir tatt vare på. Det gjelder blant annet utsatte områder østover fra Årø, på Skåla, Hjelset ved utbygging av sjukehuset, og rundt kommunesentra.

For å opprettholde bolyst og lokal identitet også etter endringer i kommunestrukturen, blir det viktig å ta vare på offentlige og private samfunnsfunksjoner over hele nye Molde med Nesset og Midsund. Sammen med de gode miljøene i det som blir nye Hustadvika, Averøy og Gjemnes blir Romsdalshalvøya et sterkt landbruksdistrikt som vi kan være stolte av, også nasjonalt. Går det godt med nye Molde og våre nabokommuner, vil det gå bedre for hele Romsdal og våre samarbeidspartnere i det som heldigvis fortsatt blir ett Møre og Romsdal fylke.

Molde har et sterkt fagmiljø med Felleskjøpet Agri sin avdeling med verksted, fagavdelinger for Tine, Nortura og Landbruk Nordvest, Tine sitt mastittlaboratorium for analyse av mjølk for hele landet, foruten landbruksforvaltninga til kommunen, fylket og fylkesmannen. Vi har leverandører av biovarme og Malo tømmerterminal med kai på Skåla. Vi har tre Bondelag, for «gamle» Molde, Midsund, og Nesset med i alt 235 medlemmer.

Det er krevende og meningsfullt å produsere landbruksvarer i verdens vakreste og tøffeste natur i høykostlandet Norge. Som bønder utvikler vi stadig måten vi driver på og tar i bruk ny teknologi. Produktivitetsøkning på 6 % årlig er på topp i norsk næringsliv. Næringa møter sterk internasjonal konkurranse. - For unge er derfor landbruket et spennende yrke med store krav til allsidig fagkompetanse og arbeidslyst alle dager i året. Vi ser at det gjør godt for denne gruppa når flere framsnakker næringa.

Fakta om landbruket i nye Molde med Nesset og Midsund:

Utgjør direkte en arbeidsplass med over 255 årsverk. Hele 65 mjølkeprodusenter med en buskap på 1.485 kyr leverer årlig 10,8 mill liter mjølk, nok til 38.000 mennesker. Molde har 7 % av produksjonen av mjølk, storfekjøtt og av den dyrka jorda i landbruksfylket Møre og Romsdal. Samla sett den tredje største landbrukskommunen i fylket, etter Hustadvika og Surnadal. Molde er nest størst når det gjelder jordbruksareal og tredje størst på antall gardsbruk i drift og på produksjon av mjølk. Gamle Molde er fylkets fjerde største skogkommune med 11 % av det produktive skogarealet i fylket.

Leder Kjersti Fløystad Ellingsgård og nestleder Gunnar K Wentzel i Molde Bondelag

Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, er utdannet agronom fra Gjermundnes VGS og sykepleier og har som flere unge i Romsdalsregionen valgt å satse på matproduksjonen. Foto: Molde Bondelag.