Måltidet i Det Grøne Skiftet

Publisert 26.08.2019
  • Tips en venn om denne siden

Grønt skifte, berekraft og klima er sentrale tema i den politiske debatten. Landbruket er sentralt i dei alle tre. Kunnskap er nøkkelen for å ta dei rette politiske grepa. Med det som bakgrunn inviterte Midt-Norsk Landbruksråd, i samarbeid med Den Norske Matfestival, fylkespolitikarar og andre relevante organisasjonar til politikarmøte i Ålesund fredag 23.august.

Møtet samla om lag 35 personar og hadde 4 foredragshaldarar. Først ut var leiar i Midt-Norsk Landbruksråd, Oddvar Mikkelsen. Han prata om moglegheiter og klimaparadokset. Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv. Bonden er ein fotosynteseforvaltar. Vi blir stadig fleire folk som treng meir mat. Samstundes vil klimaendringar, mangel på vatn, utpint dyrkajord m.m. gjere det utfordrande å produsere meir mat. Ny teknologi vil bli viktig i møte med utfordringane framover  

Klimaproblemet skuldast ubalanse i karbonkretsløpet. Brenning av olje, kull og gass fører til ei oppkonsentrering av CO2 i atmosfæren. Drøvtyggaren har vore ein del av kretsløpet i alle år, og han er heilt essensiell for å utnytta grasressursane kring om i landet. Berekraftig bruk av fornybare ressursar er vegen vi må gå inn i framtida.

Kim Viggo Weiby  var neste foredragshaldar, og han jobbar til dagleg som rådgjevar i Tine. Også han kom inn på behovet for å produsere meir mat i framtida. Om lag 100% auke i løpet av dei neste 30 år, og klimaendringane vil gjere dette vanskeleg. Fosfor og vatn er begge viktige ressursar som er begrensa. Det vil bli stadig strengare krav til dyrevelferd. Utan god dyrevelferd har ikkje landbruket ei framtid. Stadig fleire lever sine liv i byar. Dette setter større krav til kommunikasjon rundt landbruk og matproduksjon. Vi har eit klima i endring, og rapport frå forsvarets forskingsinstitutt viser at Norge vil få økt fuktigheit i form av hyppigare og kraftigare regn.

Metan er ein kraftig klimagass, men i motsetnad til dei andre brytast den relativt raskt ned i atmosfæren (12,5 år). Dette blir det ikkje tatt omsyn til i dagens klimamodell. Når ein jobbar med klimatiltak i landbruket er det viktig at ein først og fremst tenkjer berekraft.

Meierisjef Jan Heggem ved TINE Ålesund fortalte korleis TINE SA jobbar med klima og berekraft i selskapet. TINE har som mål å vere best på berekraft i norsk matbransje. Seks konkrete mål blei presentert: Innan 2030 skal landbruket kutte 20% av sine utslepp. I 2023 skal emballasje være laga av fornybare- eller resirkulerte råvare. Innan 2025 vil TINE berre bruke fornybar energi og drivstoff.  Innan 2030 skal svinn i egen verdikjede vere redusert med 50%. Innan 2030 skal betre emballering og merking bidra til å redusere matsvinn hos forbrukaren med 50%. TINE vil bidra til eit sunt og variert kosthald i den norske befolkninga. 

Seniorrådgivar Åsmund Asper hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal avslutta dagen med tema tiltak og verkemiddel for framtida sitt «klimalandbruk». Det er ei utfordring at heile den norske velferda i Norge i dag er basert på olje. Han stilte spørsmål med det negative fokuset som drøvtyggaren har fått i dagens klimadebatt. Fylkesmannen ønsker å bidra til eit meir klimavennleg jordbruk gjennom ulike tilskotsordningar. God agronomi, betre lagring og spreiing av husdyrgjødsel, betre drenering og redusert jordpakking er nokre av fokusområda hos Fylkesmannen. Vidare satsast det på økt bruk av tre i offentlege bygg og landbruksbygg. Fylkesmannen deltak på klimanettverk rundt om i fylket og jobbar med biogass og gårdsvarmeanlegg.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Samling for unge bønder

Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen inviterer til ny Samling for unge bønder, denne gongen til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, fredag 7. og laurdag 8. februar 2020. Samlinga er gratis. Påmelding innan 26. januar.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
07
februar

Samling for unge bønder

Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen
Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere