Organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid i Møre og Romsdal Bondelag, og forsker Anne-Kristin Løes ved NORSØK på Tingvoll troppet 24. mai opp hos Norges Forskningsråd i Oslo for å diskutere og presentere mulige prosjektsøknader til utvikling av nye kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.

Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets og nitrogenets kretsløp. Utnyttelsesgraden av karbon og nitrogen i produksjonen er helt avgjørende for klimabelastningen. Dette gjelder ikke bare landbruket, men i alt vi foretar oss.

Det nasjonale klimaregnskapet bygger på mangelfull statistikk, og det trengs nye og bedre beregningsmetoder. Effekten av ulike driftsmåter som utnyttelse av tilført nitrogen, karbonbinding i jord, og utslipp ved dyrking av fôr som importeres fanges i liten grad opp. Beregningsmodeller brukes for å måle effekt av tiltak f.eks. reduserte utslipp av klimagasser fra landbruket. Det vil alltid være avstand mellom teoretiske beregningsmodeller og den virkeligheten som modellene skal forklare. Vi mener derfor at en utvidet kunnskapsplattform er nødvendig for å redusere avstanden mellom modell og virkelighet.

Søknadsfristen på dette programmet er i september. Bondelaget og NORSØK håper å komme med som en part i en søknad.