Ny fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v), nestleder Norges Bondelag, Frøydis Haugen og avtroppende Oddvar Mikkelsen.Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag ble holdt på Hotell Alexandra i Molde 8. og 9. mars, og samlet 75 utsendinger og gjester.

Fredag ettermiddag ble årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett behandlet. Leder i Jordvern Møre og Romsdal, Kolbjørn Gaustad, engasjerte forsamlinga med innspill til jordvernarbeidet i lokallagene.

Etter fylkesleders tale og årsmøtetale ved nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, ble det lørdag en engasjerende generaldebatt med mange innlegg og innspill fra utsendingene.

Lokallagslederne Ørjan Stenerud, Giske, Martin Vågsæter, Stranda og Endre Stener, Rauma.Tre ledere i lokale Bondelag var utfordret til å fortelle om lokallagsaktivitet og hva som er viktig for deres lokallag. Her fikk forsamlingen mange ulike og gode innspill på hvordan det kan arbeides i lokallaget av lederne Martin Vågsæter i Stranda Bondelag, Ørjan Stenerud i Giske Bondelag og Endre Stener i Rauma Bondelag.

I forkant av fylkesårsmøtet fredag var hele 180 personer samlet til landbrukets årlige næringskonferanse med fokus på bondekraft og skapervilje.

Nytt fylkesstyre

Ny fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v.) og ny nestleder Odd Bjarne Bjørdal.Den nye fylkeslederen Konrad Kongshaug er 41 år og driver spesialisert storfekjøttproduksjon. Han har vært leder i Averøy Bondelag i fem år, og varamedlem til fylkesstyret det siste året.

Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta ble ny nestleder etter Gunnhild Overvoll, Stranda, som ikke stilte til gjenvalg etter seks år i fylkesstyret. Bjørdal har vært styremedlem siden 2016.

Det var gjenvalg av styremedlem Petter Melchior, Norddal, mens Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, kom inn som ny i fylkesstyret. Vegard Smenes, Averøy, var ikke på valg.

Som varamedlemmer ble valgt Marte Halvorsen, Halsa (gjenvalg), Anna Håland Berget, Rauma (ny) og Ole Henrik Rindli, Nesset (ny).

Oddvar Tynes, Stranda, gikk av som årsmøteordstyrer. I hans sted ble valgt Oddvar Mikkelsen, og årsmøtet gjorde gjennom vedtak å endre benevnelsen til ordfører i årsmøtet.

Avtakkinger

Årsmøteordstyrer Oddvar Tynes (t.v., fylkesleder Oddvar Mikkelsen og nestleder Gunnhild Overvoll ble alle takket av etter mange år som tillitsvalgte i fylkeslaget.Under årsmøtemiddagen fredag kveld ble både fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestleder Gunnhild Overvoll og årsmøteordstyrer Oddvar Tynes behørig takket for godt arbeid og stor innsats for Bondelaget gjennom mange år.

Oddvar Mikkelsen har 4 år bak seg i fylkesstyret. Han har i 10 år vært tillitsvalgt i Bondelaget. Først seks år som leder i Surnadal Bondelag, i 2015 kom han inn i fylkesstyret og fylkesleder de tre siste årene.

Gunnhild Overvoll har vært medlem i fylkesstyret siden 2013, og nestleder de siste fire årene.

Oddvar Tynes gikk av etter sju år som årsmøteordstyrer. Han var tidligere i styret fra år 2000 og nestleder i Møre og Romsdal Bondelag 2003-2008.

Den verdiskapende bonden

I en uttale påpeker bondelagsårsmøtet at bønder i Norge produserer trygg og næringsrik mat. Ei målretta satsing på god dyrehelse og god dyrevelferd har ført til at vi har Europas laveste forbruk av antibiotika i vårt husdyrhold. Bonden fyller langt flere funksjoner utover matproduksjon. Et variert og flott landskap som gir rom for mange arter, planter og insekter, bosetting over hele landet og verdiskaping er noen av merverdiene som følger i kjølvannet av et aktivt landbruk.

I landbrukspolitikken er det bonden som sitter med nøkkelen. Uten bonden skjer det ingenting uansett hva politikere og forvaltning stimulerer til. Ta Geiranger som et eksempel. Til tross for plass på UNESCOs verdensarvliste er det stor bekymring for kulturlandskapet i bygda som står i fare for å gro igjen. Møre og Romsdal har tre områder som har fått status «Utvalgte kulturlandskap». Områdene er valgt ut på grunn av sine store biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette er fjellgardene og seterdalene i Øvre Sunndal, Alnes på Godøya og Norangsdalen og Hjørundfjorden. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag mener at det er kun et aktivt landbruk som kan opprettholde og utvikle disse verdiene.

Norsk landbruk og matindustri er den største vareproduserende verdikjeden i fastlands-Norge med om lag 90.000 arbeidsplasser og en samlet produksjonsverdi i hele næringskjeden på 140 milliarder kr årlig. Mange steder i Norge er produksjon og næringsvirksomhet basert på landbrukets ressurser avgjørende for å opprettholde den lokale sysselsettinga og befolkningsgrunnlaget.

Møre og Romsdal Bondelag viser til at bønder er kjent for å være dyktige, løsningsorienterte og arbeidsomme. Dette gjør dem ettertrakta på arbeidsmarkedet. Men for samfunnet vil det vel være mest lønnsomt om bøndene fortsetter å skape verdier i tilknytning til egen gård.

Mikroplast

I en sak fremmet av Ørskog Bondelag gir fylkesårsmøtet i sitt vedtak uttrykk for bekymring på muligheten for at matavfall levert i plastposer blir brukt i biogassanlegg der bioresten etterpå brukes som gjødsel i gras og matproduksjon. Det medfører at mikroplast finner veien inn i næringskjeda i matproduksjonen og kan føre til miljøforurensning og helseskader på folk og dyr.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag krever derfor at alle renovasjonsselskap og biogassprodusenter som tar imot matavfall til biogassproduksjon må levere ut poser av papir eller biologisk nedbrytbar plast til alle sine abonnenter slik at det blir enkelt for den enkelte å bidra til redusert plastforbruk og å unngå mikroplast i næringskjeda for mat.

Konrad Kongshaug (t.v.) overtok som fylkesleder etter Oddvar Mikkelsen.Organisasjonsprosess

Fylkesårsmøtet hadde også som egen vedtakssak organisasjonsprosessen i Norges Bondelag. På bakgrunn av resultatet av Stortingets behandling av regionreformen ved at Norge får endret fylkesinndeling fra 1. januar 2020, forelå det forslag fra et utvalg i Bondelaget om hvordan Norges Bondelag skal forholde seg til reformen.

Utvalget foreslår blant annet at Bondelaget bør etablere en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling. Det skal være ett fylkesbondelag innenfor fylkene, med ett fylkesstyre. Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Utvalget foreslår også endringer i lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene, at fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer, og at det er valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag vedtok at de tar forslagene fra organisasjonsutvalget til orientering. Møre og Romsdal Bondelag beholder dagens modell med 1 pr lokallag og 1 pr 100 medlemmer som representasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet, og beholder en nestleder og uendret antall medlemmer i fylkesstyret. I tillegg vedtok årsmøtet at dersom organisasjonsutvalgets tilråding gjennomføres vil årsmøtet i Møre og Romsdal at minimumsrepresentasjonen pr fylke på årsmøtet i Norges Bondelag endres til seks utsendinger.