Fylkesleiar Konrad Kongshaug er oppnemnt av styret i Norges Bondelag til å sitje i ei intern referansegruppe i Norges Bondelag som skal kome med innspel når den partssamansette gruppa som skal gå gjennom kvoteordninga for mjølk tek til på sitt arbeid.

I jordbruksforhandlingane 2022 vart det vedteke at det skal oppnemnast ei partssamansett arbeidsgruppe som skal gå gjennom kvoteordninga for mjølk. Oppdraget til den partssamansette gruppa har denne ordlyden:

«Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå kvoteordningen for melk. Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur. Det er ingen krav til hvordan foretak som disponerer flere kvoter skal organisere seg. Andelen kvote som er bortdisponert har vært om lag konstant siden 2012. Arbeidsgruppen skal:

 • Kartlegge følgende:
  • Utviklingen i produksjon på flere kvoter.
  • Ulike måter å organisere produksjon på flere kvoter (disponering) innenfor dagens kvoteregelverk.
 • Beskrive og vurdere følgende:
  • Tiltak som kan bidra til å redusere prisnivået på kvoter.
  • Tiltak som kan øke andelen eide kvoter.
  • Redusert kvotetak.
 • Vudere konsekvenser for den aktive melkeprodusenten av ulike tiltak.
 • Vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tiltak.
 • Vurdere forvaltningsmessige og rettslige konsekvenser av ulike tiltak.

Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra partene og andre relevante aktører, og ledes av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat. Arbeidsgruppen kan hente inn kompetanse fra andre relevante aktører/personer ved behov.»

Styremedlem John-Erik Skjellnes Johansen representerer Norges Bondelag i den partssamansette arbeidsgruppa, med styremedlem Arthur Salte som vara. Arbeidsgruppa skal vere i mål med arbeidet i god tid før jordbruksforhandlingane i 2023.

I den interne referansegruppa, som styret i Norges Bondelag har oppnemnt, sit John-Erik Skjellnes Johansen, Arthur Salte, Konrad Kongshaug, fylkesleiar i Innlandet Elisabeth Gjems og fylkesleiar i Vestland Anders Felde.