Mandag 3.oktober leverte Inntekstutvalget for jordbruket sin rapport (NOU) om hvordan inntektene i jordbruket skal bli målt. Ekspertutvalget har vurdert grunnlag og forutsetninger for å sammenlikne inntekten til bonden med lønn for arbeidstakere, og måter å måle bondens inntekt på.

– Vi har sett fram til rapporten, og nå skal vi se grundig på konsekvensene av utvalgets vurderinger og forslag. Men allerede nå ser vi at i viktige spørsmål for bondens økonomi svarer ikke Inntektsutvalget ut våre faglige innspill og forventninger. Det vil skuffe mange av oss som har ventet på svar. Nå blir høringsrunden viktig, og ikke minst arbeidet opp mot de politiske beslutningene for å finne riktigst mulig måte å måle bondens inntekt på som gir tillit hos alle aktører, sier Bjørn Gimming.Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag (Foto: Erik Thallaug)

Stortinget har slått fast at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet skal tettes.

– Vi jobber uansett, og uavhengig av rapporten, for å få vedtatt en forpliktende opptrappingsplan og få stadfesta inntektsmålet om inntekt for alle bønder på nivå med lønnsmottakeren, i Stortinget før neste jordbruksoppgjør. Dette er varslet av regjeringa og Stortinget har også bedt om det, sier Gimming.

Avgjørende med inntektsmål for landbruket

Inntektsutvalget mener det prinsipielt ikke er mulig å sammenlikne inntekten til bonden med inntekten til lønnsmottakere, selv om det har et forslag til modell.

– Jeg er tydelig på at det er avgjørende for landbruket å ha et inntektsnivåmål opp mot lønnsmottakere. Det er viktig både for den politiske forpliktelsen til å sikre et nødvendig inntektsløft, og til jordbruksforhandlingene. Landbruket er en politisk næring, og da må vi ha et godt redskap for å måle inntekten til bonden, understreker Gimming.

Vi jobber uansett, og uavhengig av rapporten, for å få vedtatt en forpliktende opptrappingsplan og få stadfesta inntektsmålet om inntekt for alle bønder på nivå med lønnsmottakeren, i Stortinget før neste jordbruksoppgjør

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Arbeid og egenkapital må skilles

Bondelaget har etterspurt et grunnlagsmateriale for jordbruksforhandlingene som bedre gjenspeiler bondens økonomiske situasjon.

– Det er viktig med et riktig tallgrunnlag for å kunne vite bondens inntekt. Selv om det gjøres positive grep, gjenstår noe av det viktigste – det å skille mellom bondens arbeid og egenkapitalen som skytes inn, for å kunne sammenlikne mot arbeidstakere. Det må til, og det må gis en fornuftig avkastning på denne egenkapitalen innafor landbrukspolitikken, påpeker Gimming.

– Vi er inne i en sårbar tid med store kostnadsøkninger, og trenger inntekt på nivå med andre grupper for fortsatt matsikkerhet og beredskap, avslutter Bjørn Gimming.

Det er ventet at rapporten kommer på høring om kort tid, og Bondelaget vil også høre egen organisasjon i saken.