Rapporten, bedre kjent som Grytten-rapporten, er en tung økonomifaglig rapport som skal foreslå metoder for å måle bondens inntekt. Anders gikk gjennom modifisert totalkalkyle, hybridmodell, effektiviseringskrav og splitting av vederlag til arbeid og egenkapital.

I etterkant bidro møtedeltakerne til en god debatt der problemstillingene ble belyst fra flere vinkler. Dette er en sak som for tiden er ute på høring i lokallagene. 

Kvoter og prisutjevningsordning

Også flere tunge tema ble gjennomgått på landbrukspolitisk verksted fredag. Melkepolitikk med vekt på kvoter og prisutjevningsordning ble også tatt opp. Møre og Romsdal Bondelag har i flere år arbeidet for å øke andelen eid kvote blant aktive melkeprodusenter, og få ned kvoteprisene. For mye penger går ut av næringen til kvoteleie.

Anders Huus tok også opp de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk. Tilskudd til TINE sine konkurrenter for å stimulere til konkurranse i melkesektoren var viktig og rett da det ble innført, men nå er dette for lengst utgått på dato. Ordningen med konkurransepolitiske tiltak i PU ordningen svekker konkurransekraften til all norsk melk mot import.

Andre politiske tema som ble gjennomgått og diskutert på samlingen, var struktur / virkemidler og statsbudsjett med vekt på tollvern. Bodhild Fjelltveit, nestleder og medlem i forhandlingsutvalget, og Anders Huus utfylte hverandre godt fra hvert sitt ståsted i organisasjonen.