NRK Møre og Romsdal skrev i forrige uke at et forbud mot nydyrking av myrjord møter motstand her i fylket. Alle de 8 kommunene som har uttalt seg i høringa, mener et forbud vil virke ødeleggende for bøndene.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal konkluderer derimot at et forbud bør innføres, men vil ha unntak for Smøla, der konsekvensene for gulrotbøndene blir særs stor ved et totalforbud. Landbruksdirektør Frank Madsøy viser til at en må verne myrjorda som en del av god miljøpolitikk.

Alle innkomne høringssvar ligger på Landbruksdepartementets hjemmeside – klikk her

Her er leserinnlegget som fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag har sendt til media:

Fylkesmannen i utakt med landbruket

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.) og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal BondelagI sin høringsuttale til Landbruks- og matdepartementet støtter landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal forslaget om forbud mot nydyrking av myr. Og det til tross for at de stiller seg kritisk til vesentlige punkter i grunnlagsdokumentene. Konkluderer her Fylkesmannen mot sine egne argumenter? Konsekvensen er dårlig signal til landbruksnæringa i fylket.

Forslaget om forbud mot nydyrking av myr baserer seg på en nytte-kostnadsanalyse - en mye brukt metode for å sammenligne konsekvensene av alternative tiltak før beslutninger fattes. Det konkluderes med at nytten for samfunnet i form av reduserte klimagassutslipp er større enn kostnaden ved at myr ikke kan dyrkes og tas i bruk som matjord.

I departementets saksutredning legges det til grunn at reduserte klimagassutslipp per dekar og år ved myrdyrking tilsvarer omtrent utslippene fra en personbil i løpet av ett år, og det forutsettes at det årlig nydyrkes 2000 dekar myr. Det betyr at redusert mengde klimagassutslipp blir omtrent den samme som om 3-4 personer i hver kommune plukkes ut hvert år og får livsvarig forbud mot å kjøre bil, mens resten av befolkningen kan kjøre som før.

For å begrunne myrdyrkingsforbudet må nyttesiden på vektskåla veie tyngre enn kostnadssiden. Det betyr at samfunnskostnaden må være lav fordi «samfunnsnytten» ved forbudet ikke er større enn det den faktisk er. I saksutredningen forutsettes det at i hele Norge er det bare 12 kommuner som blir berørt av forbudet, og det til tross for at myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. Kartdata viser at alle kommuner i Møre og Romsdal har dyrkbare myrer/fuktig skogsmark, og i vårt fylke ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje.

Møre og Romsdal Bondelag mener Staten fremmer en sak som er dårlig utredet – først og fremst ved at kostnadssiden må være betydelig underestimert. En grundig gjennomgang av konsekvensene for landbruket må legges til grunn før det fattes en endelig beslutning.

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag