Det er det klare budskapet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ved lederne Bjørn Gimming og Tor Jacob Solberg. I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen skal komme med en tidfestet opptrappingsplan og at den skal baseres på nytt tallgrunnlag.

Arbeidet med nytt tallgrunnlag er godt i gang, men mange matprodusenter spør seg om hvor det blir av arbeidet med planen for å styrke norsk matproduksjon og tette inntektsgapet, ifølge de to bondeorganisasjonene.

– Matberedskap er et resultat av løpende matproduksjon, og med ny sikkerhetssituasjon er det avgjørende at vi får en tydelig og forpliktende plan for norsk matproduksjon, sier de to bondelederne, som minner om at økt selvforsyning også handler om at vi som land tar vårt ansvar for matsikkerheten i verden.

– Ved å ta ansvar for å brødfø egen befolkning unngår vi å belaste et overopphetet verdensmarked, forklarer dem.

Opptrappingsplan vil gi nødvendig matsikkerhet

Gimming og Solberg er klare på at en opptrappingsplan for matproduksjon vil gi forbrukerne nødvendig matsikkerhet gjennom høyere selvforsyningsgrad. Halvparten av maten vi spiser skal være norskprodusert.

– Hvis en krise inntreffer er det meget usolidarisk av oss å kjøpe maten fra markeder som ellers hadde trengt den. Det kan igjen føre til uro og konflikter andre steder, forklarer Solberg og nevner den arabiske våren som et tydelig eksempel på hva som skjer når matprisene løper løpsk fordi man ikke er nok selvforsynt med mat.

Derfor må det legges til rette for langsiktig lønnsomhet i matproduksjonen.

– Mange av de tiltakene som må gjøres for å øke produksjonen, krever langsiktige investeringer på hver enkelt gård og trygghet for at denne investeringen lønner seg. Det må legges til rette for langsiktig lønnsomhet både gjennom prosenttoll, bruk av budsjettmidler, investeringsmidler og en politisk prioritering av landbruket framover, forklarer Gimming.

Må ha tydelige mål og virkemidler

De to bondeorganisasjonene er også samstemte i at en opptrappingsplan må ha tydelige mål og virkemidler, og må bygges på et tallgrunnlag og jordbrukspolitikk som bonden kjenner seg igjen i og har tillit til.

– Det er et tydelig uttalt mål at bonden skal jevnstilles uavhengig av produksjon, geografi og størrelse på produksjonen, minner Solberg om. Han sier videre at regjeringen har mulighet til å vise stor handlekraft hvis de kommer opp med en tydelig plan som viser vei for norsk matsikkerhet inn i en usikker tid.

– Den norske bonden er klar for jobben, men uten tydelige langsiktige forpliktende planer vil få tørre å ta ansvar for noe som er et samfunnsansvar, supplerer Gimming.