Styremedlem Vegard Smenes (t.v.) og organisasjonssjef Arnar LycheStyremedlem Vegard Smenes og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag har sendt brev til alle kommunene i Møre og Romsdal, der de ber om at avskytingen av hjort må økes og poengterer viktigheten av en aktiv hjorteviltforvaltning. De skriver at hjortebeiteskader er et gjennomgående tema fra Bondelagets medlemmer. - Hjorten påfører mange av våre medlemmer store økonomiske tap.

Her er brevet som er sendt kommunene i Møre og Romsdal:

Avskytingen av hjort må økes

Planlegging av årets jaktsesong er i gang og Møre og Romsdal Bondelag vil i den forbindelse poengtere viktigheten av en aktiv hjorteviltforvaltning. Hjortebeiteskader er et gjennomgående tema fra våre medlemmer. Hjorten samler seg helst på godt drevne arealer for å beite på det beste graset, og det påfører mange av våre medlemmer store økonomiske tap.

Ifølge «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» skal forvaltningen sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Vi mener at hjortejakta, slik som den har foregått fram til nå, ikke oppfyller formålsparagrafen i forskriften. Flere av våre medlemmer har dokumentert at hjorten har beitet 30-40 prosent av avlingen. Det økonomiske tapet i slike tilfeller blir stort og det går langt utover det som er akseptabelt for bonden. Antall felte hjort stiger år for år og dette må vi i fellesskap gjøre noe med.

På grunn av tørken i 2018 er fôrsituasjon anstrengt og vi anbefaler å øke avskytningen i bestandsplanene med 50 prosent de nærmeste årene med virkning allerede fra i år. Samtidig ber vi om at terskelen for å tildele skadedyr er lav. Mange bønder er i en presset situasjon og det er en belastning at hjorten spiser av det som skal bli vinterfôr.

Med vennlig hilsen

Møre og Romsdal Bondelag

Vegard Smenes - styremedlem

Arnar Lyche - organisasjonssjef