Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene faktisk brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Dette er nyttig informasjon med tanke på planarbeid, utredninger og politiske prosesser – for eksempel når et lokallag skal skrive en høringsuttalelse i en jordvernsak eller engasjerer seg i drivepliktsaker.

Arealbarometeret har en søkefunksjon som gjør at du enkelt kan få oversikt over matproduksjon og jordbruksarealer i en enkelt kommune, for et fylke eller for hele landet. Gjør deg kjent med arealbarometeret og bruk det aktivt:

https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/moere-og-romsdal/