Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd, klima og reaksjoner på den nylig inngåtte jordbruksavtalen var bare noen av de mange temaene som engasjerte i debatten.

- Det strir mot sunn fornuft og mot Stortingets mål i landbrukspolitikken når en bonde som får klimaråd på garden vil oppnå framgang i klimaarbeidet ved å øke avdråtten, øke kraftforandelen, kutte beitebruken og særlig utmarksbeite. Og aller mest ved å kutte ut heie kua, sa nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, i et engasjert innlegg om rødt kjøtt og klima der hun hevdet drøvtyggerne får ufortjent mye negativ oppmerksomhet i klimadebatten. I verste fall tar dette fokus slik at andre nødvendige grep ikke blir gjort, for eksempel i transport og i olje og gass.

Overvoll sa det nasjonale klimaregnskapet bygger på en mangelfull statistikk som slår veldig feil ut for drøvtyggeren. Kretsløp og god ressursutnytting er glemt til fordel for reduserte brutto klimagassutslepp. Hun viste til at Møre og Romsdal Bondelag har tatt initiativ for utvikling av nye kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemiddel.

Vegard Smenes, Averøy, ga uttrykk for bekymringer rundt utviklinga i priser på kjøp og leie av mjølkekvoter. Han mener mjølkebønder betaler alt for mye penger til de som har gått ut av næringa.

Marte Halvorsen, Halsa, tok opp hjorteproblemtikken, mens fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, fokuserte på rovdyr. Han utfordret landbruksministeren på å støtte beitenæringa etter Klima- og Miljødepartementets forsøk på å overstyre rovviltnemnda i Midt-Norge og endre ny forvaltningsplan.

I debatten om samvirkenes rolle i matvaremarkedet oppfordret Oddvar Mikkelsen om at samvirkene må øke samarbeidet med hverandre, med Bondelaget og med andre aktører i foredlingsindustrien. Det aller viktigste er felles innsats for å øke avsetningen av norske varer i det norske markedet  

I sin tale kom landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda med fire utfordringer til årsmøtet i Norges Bondelag. - All mat som blir omsatt i Norge skal være trygg, derfor er det ansvaret bonden tar viktig, sa Dale og ga fire utfordringer til norsk matproduksjon: Mattrygghet, økt matproduksjon, landbruk over hele landet og bærekraft.

Styret

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som leder i Norges Bondelag. Tidligere fylkesbondelagsleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, og Audun Skjervøy, Norddal, ble ny 3. varamedlem i Bondelagets nasjonale styre.

Arne Magnus Aasen (56) har vært ordfører i Norges Bondelag siden 2013 og går nå inn i sitt sjette år. Ordføreren innkaller og leder organisasjonens årsmøte og har møterett og talerett i Bondelagets styre. - Interessen og engasjementet for norsk landbruk er større enn på lenge, også hos meg. Jeg ser fram til å bidra til å bygge laget i Norges Bondelag enda sterkere i året som kommer, sier Aasen.

Audun Skjervøy (57) driver med jordbær og potet i Valldal. Han er medlem i Grøntutvalget for bondelaga på Vestlandet, leder i Valldal Bondelag, har tidligere vært styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag og går nå inn som 3. varamedlem i Bondelagets styre. - Jeg ser fram til å bidra for å bedre bondens rammevilkår og jobbe for ei levende landbruksnæring over hele landet, sier Skjervøy.