Program i PDF - klikk på bildet overforPåmelding innan torsdag 30.mai til moreogromsdal@jordvern.no  eller 90 95 47 87.

Deltakaravgift: Gratis for medlemar av Jordvern Møre og Romsdal, kr 225,- for andre.

PROGRAM:

11.00: Landbruksmuseet er ope til 12.00.

11.30: Kaffi og rundstykker.

12.00: Kulturinnslag: Solist Arnstein Amundsen frå Fuglset mannskor, med tone- følgje av Janne Iren Holseter på flygel.

Opning ved ordførar og stortingsrepresentant Geir inge Lien, som melder frå Stortinget.

12.45: Professor Odd Magne Harstad, NMBU: «Husdyras rolle i bærekraftig matproduksjon i Norge.» Mulighet for spørsmål og diskusjon.

14.00: Middag.

15.00: Kulturinnslag ved Arnstein Amundsen og Janne Iren Holseter.

15.30: Professor Reidar Almås, tidlegare leiar for Ruralis: «Jordvern og jordbruk er norske bygders bidrag til å fø verda». Mulighet for spørsmål og diskusjon.

17.00: Avslutning og helsing frå Gjermundnes VGS v/rektor Aadne Horr.

Møteleiar: Kolbjørn Gaustad, leiar Jordvern Møre og Romsdal.

 

Odd Magne HarstadBakteppet for samlinga som organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal inviterer til søndag 2.juni er at den aktuelle diskusjonen om klima og bærekraftig matproduksjon er ei stadfesting av at jordvern er ei brei samfunnssak som angår oss alle. I så måte har vi alle eit ansvar for å bidra til at dyrka og dyrkbar jord ikkje blir tatt i bruk til andre formål, men blir brukt til matproduksjon på ein langsiktig god og effektiv måte.

Professor Odd Magne Harstad, som kjem frå Batnfjordsøra i Gjemnes, har temaet  «Husdyras rolle i bærekraftig matproduksjon i Norge.» Dette er eit svært aktuelt tema i klima- og matforsyningsdebatten. Harstad har i ei årrekke vore sterkt engasjert i debatten om arealbruken bør vera, inkludert korleis husdyra på best muleg måte skal bruka areala. Til dagleg er Harstad knytt til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.

Reidar AlmåsReidar Almås er sosiolog og professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk. Han etablerte Norsk senter for bygdeforskning, som no heiter Ruralis. Han har særleg vore opptatt av framtida til norsk landbruk, og har markert seg som ein aktiv og engasjert samfunnsdebattant, også etter oppnådd pensjonsalder. Foredraget hans har tittelen «Jordvern og jordbruk er norske bygders bidrag til å fø verda».

Målgruppe for konferansen på Gjermundnes søndag 2.juni er alle som på ulike måtar er opptatt av jordvern og av at samfunnet har eit bevisst forhold til det å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Dette gjeld t.d. saksbehandlarar i kommunane, politikarar og planutval, bønder og andre som er opptekne av at folketalet aukar og at det difor trengst meir mat.

Det vert gode fagforedrag av nokre av våre fremste forskarar som har jordvern som felles tema, men med ulikt utgangspunkt for sine bidrag. Programmet blir sydd saman av kulturelle innslag. Arnstein Amundsen er solist i Fuglset mannskor, med tonefølgje av Janne Iren Holseter på flygel.

Arrangør er Jordvern Møre og Romsdal i samarbeid med Gjermundnes VGS, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Vennelaget for landbruksmuseet, Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag.

Fakta om jordvern:

  • Det tek over 10 000 år å skapa eit matjordlag på 25 cm.
  • I Norge er kun 3% av landarealet dyrka.
  • Det kan dyrkast matkorn kun på 1/3 av det dyrka arealet i Norge. Resten av det dyrka arealet kan brukast til gras eller andre meir hardføre matplantar.
  • Frå gammalt av er byane etablert i nærheten av der det var muleg å dyrka jord.
  • Det er ei nasjonal målsetjing at matproduksjonen skal aukast.
  • Møre og Romsdal har i fleire år vore i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord til andre formål.
  • Det er vedtatt ein nasjonal jordvernstrategi med målsetjing om at årleg nedbygging av dyrka mark ikkje skal overstige 6000 dekar. Det er utarbeida eigen jordvernstrategi for Møre og Romsdal.
  • Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal vart skipa vinteren 2016. Den har som målsetjing å samla brei forståing og støtte for eit sterkt jordvern i Møre og Romsdal.

Kontaktpersonar:

Styreleiar Jordvern Møre og Romsdal: Kolbjørn Gaustad, 6494 Vevang, tlf 916 97 602, k-gausta@online.no .

Sekretær og styremedlem Jordvern Møre og Romsdal: Atle Frantzen, tlf 909 54 787, moreogromsdal@jordvern.no .