Han har vært med i drifta av familiegården siden han var 13 år, og har hatt hovedansvaret for drifta de siste 20 årene. Konrad driver med spesialisert storfekjøttproduksjon på limousin, i tillegg kjøper han NRF-kalver som han fôrer opp til slakt. Beite- og slåttearealet er på 1200 dekar, noe som er mye i Møre og Romsdal. Kona driver et annet bruk med melkeproduksjon.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det er en helt annen optimisme i jordbruket. Den gamle generasjonen så ofte mørkt på situasjonen, men de er nå på vei ut av næringen. De unge er mer opptatt av å utnytte ressursene og ser flere muligheter. Og så er det et veldig variert jordbruk i fylket vårt. Vi har både frukt, grønnsaker og husdyrhold. Vi skaper kulturlandskap, og det er viktig i et fylke der kulturlandskapet er en så integrert del av reiselivsnæringen.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Det går alt for mange ressurser ut av næringen gjennom overføringer fra de aktive eierne til folk som er på tur ut av næringen. Det gjelder for eksempel melkekvotene, en tredjedel av kvotene i fylket er utleid. Og det samme med leiejorda. Det skaper usikkerhet for de som driver. Kan man investere i nytt fjøs? Og kan man investere i jorda, når man ikke en gang har ti års leiekontrakt?

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Ja, de bør begynne å håndheve det regelverket vi allerede har i dag. Det gjelder for eksempel driveplikta og bestemmelsene om at det skal være leiekontrakter på jorda. Og så må de ikke la seg friste til å være populister i byggesaker. Dersom det dreier seg om et LNF-område (område regulert til landbruks-, natur og friluftsområder), ja da bør politikerne forstå at landbruket bør prioriteres og ikke omregulere til bolig eller andre formål.