Bruk av plantevern

  • Tips en venn om denne siden

kornproduksjon

Å drive landbruk på spreidde jordbruksareal i eit kaldt norsk klima, har sine fordelar. Det bidar til god plantehelse og minskar behovet for å bruke plantevernmiddel

I tillegg har vi i Noreg strenge regelverk for bruk av plantevernmiddel. Resultatet er rein frukt og reine grønsaker, og det lågaste forbruket av plantevernmiddel i heile Europa.

Plantehelse i verdstoppen

Alle forbrukarar skal ha tilgang til trygg mat av høg kvalitet. Dei skal vite at maten er sunn og  næringsrik, og dei skal kunne vite korleis maten har blitt produsert. Norsk plante- og dyrehelse er i verdstoppen. Det er viktig for Norges Bondelag at dette blir bevart og vidareutvikla. Bonden skal tenkje på førebygging og alternative metodar, framfor bruk av kjemiske middel.

Oversiktleg verdikjede

I Noreg produserer vi mat på små og store bruk fordelt over heile landet. Vi har ei oversiktleg verdikjede frå jord til bord, frå jorda blir bearbeidd, til den ferdige råvaren blir foredla i norske næringsmiddelbedrifter og kjem ut til forbrukar. Det gjer det også mogleg å stille krav til restriktiv bruk av plantevernmiddel og til å etterprøve at krava blir følgd i praksis. All bruk av plantevernmiddel skal dokumenterast. Det skal alltid vurderes alternativer til kjemiske middel og dei skal ikkje brukast førebyggjande. Blir kjemiske middel valt skal det grunngjevast. Bonden er pålagt å føre all bruk av plantevern i eigen journal.   

Obligatorisk sprøytesertifikat

I Noreg har vi lite matjord. Berre 3 prosent av det samla arealet er dyrka mark. Om lag 31 prosent av dette arealet blir brukt til kornproduksjon og rundt 5 prosent til produksjon av frukt, grønt, bær, oljevekstar, erter, urter og potet. God jord og god agronomi dannar grunnlag for gode avlingar. Kunnskap om plantevernmiddel er også viktig. Alle som skal kunne kjøpe og bruke plantevernmiddel i Noreg må ha eit autorisasjonsbevis, eit såkalla sprøytesertifikat. For å få dette beviset må bonden gjennomføre eit kurs og bestå ein eksamen. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmiddel i Noreg, og dei tar kvart år ut prøver for å sjå at det ikkje er ulovlege restmengder av plantevernmiddel i matvarar som skal seljast til norske forbrukarar.

 

Norges Bondelag meiner

  • Matproduksjon i Noreg skal framleis skje med restriktiv bruk av plantevernmiddel
  • Det er viktig å nedkjempe og førebygge  sjukdom og smitte i innanlandsk produksjon og ved import av plantar.
  • Ei god plantehelse i Noreg er eit viktig konkurransefortrinn for norsk jordbruksproduksjon. Geografi, klima og gode overvakings- og kontrolltiltak er viktige årsaker til at Noreg er fri for fleire alvorlege skadegjerarar på plantar.

Relaterte artikler

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Ingen plantevernfunn i norsk mat

Publisert 

Det er ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norsk mat i 2017. Dette fastslår Mattilsynet i sin årlige rapport om plantevernrester i mat.

EU-flagget

EU strammer inn plantevernbruk

Publisert 

EU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.

EU-flagget

Europeisk innstramming av plantevernbruk

Publisert 

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Fortsatt motstand mot GMO mat og fôr

-Ingen trenger dette

Publisert 

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere