Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

  • Tips en venn om denne siden

Bygging av E6 med utsikt over åkre og veibygging mot Melhus

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Forslaget til områdeplan for Melhus er på ca 3.800 dekar hvorav ca 1.070 dekar er dyrkajord av god matjordkvalitet. Den planlagte nedbyggingen har et stort omfang og vil utgjøre ca 1/4 av det nasjonale målet. Det er lite sannsynlig at en liten kommune i Trøndelag får lov til å beslaglegge så mye av det nasjonale målet, sier fylkeslederen i høringsuttalelsen fra Sør-Trøndelag Bondelag.

Melhus Sentrum fremstår i dag som et spredt og relativt dårlig planlagt sentrumsområde som har vokst fram i takt med utviklingen av kommunen. Vi vil anta at en sentrumsplan for Melhus Sentrum er etterspurt både fra næringsliv og befolkning. Det er svært stort potensial for fortetting innenfor Melhus Sentrum. Sentrum fremstår i dag som en blanding av relativt lav forretningsbebyggelse og et tre etasjes rådhus, samt gammel trehusbebyggelse og store parkeringsareaker på bakkeplan.

Områdeplanen mangler helt en vurdering omkring fortettingsmuligheter. I en plan for fortetting bør Melhus kommune ta sikte på å utvikle et attraktivt bymessig sentrum som er attraktivt å bo og handle i, samt god tilgjengelighet til nødvendige offentlige funksjoner.

Det er på tide å se på muligheter for fortetting og bygging i høyden og dybden i Melhus sentrum, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.

Områdeplanen skisserer et behov for 1100 boliger fram til 2025 i hele Melhus kommune. Innenfor planområdet bor ca 10% av kommunens innbyggere. Det antas at boligbehovet innen planområdet fram til 2025 vil være om lag 100-150 boliger. I tillegg skal næringsliv og sentrumsfunksjoner utvikles. Bondelaget mener at alle fremtidige funksjoner innen Melhus Sentrum kan tilpasses til eksisterende sentrumsfunksjoner ute arealutvidelse på dyrkajord.

Bondelaget vil:

  1. At områdeplan Melhus skal avgrenses til eksisterende sentrumsområde og ikke omfatte noe dyrkajord.
  2. At det må lages en god plan for fortetting som inkluderer boliger, næringsliv, kultur og grønnstruktur.
  3. At politikere og administrasjon gjennomfører skolering innen jordbruk og jordvern jfr Stortingets vedtak nr 141/2015 (se faktaboks under)

Stortingets føringer når det gjelder jordvern:

Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet m.m (nasjonal jordvernstrategi) Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 56 S (2015 - 2016) - vedlegg 4

Vedtak 140

Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrkamark til 4.000 dekar. Stortinget ber regjeringen sørge for at målet gradvis nås innen 2020.

Vedtak 141

Stortinget ber regjeringen

a) legge fram i revidert nasjonalbudsjett for 2016 positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark

b) etablere i løpet av 2016 et skolerings- og tiltaksprogram for lokalpolitikere i norske kommuner, knyttet til ivaretakelse av dyrka og dyrkbar mark

c) utrede om fylkeskommunen bør få større rolle i planarbeidet relatert til jordvern

d) vurdere utvida meldeplikt for kommunene til Fylkesmannen ved omdisponering av dyrka mark, og komme tilbake til Stortinget med egnet forslag i løpet av 2016

e) vurdere forsterkning av vernebestemmelsene i jordloven

f) utrede endringer i lovgivningen som vil begrense og sikre åpenhet om opsjonsavtaler om kjøp av dyrka og dyrkbar jord for utbygging

g) fremme forslag i regelverket slik at jordloven gjelder for omdisponert dykra mark inntil den dyrka marka faktisk er bygd ned

h) komme med forslag i løpet av 2016 for å øke nydyrkingen

 

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Skjetlein

Nei til travbane på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Lars Morten Rosmo NB Loen Foto: BJSS STB

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Sør-Trøndelag Bondelag på besøk hos Norsk Kylling Foto: Tor Inge Lien

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere