Norges Bondelag arbeider for lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet. Det er avgjørende at næringa får ramme­vilkår som reduserer inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet.

Landbrukspolitikken handler om hva vi skal spise og hvordan landet vårt skal se ut. Gjennom å øke matproduksjonen på norske ressurser bidrar landbruket også til høyest mulig sjølforsyning, sikre befolkningen trygg mat, god dyrevelferd, klimavennlig og bærekraftig produksjon, kulturlandskap og næringsgrunnlag i distriktene.

Landbruksnæringa er basert på fornybare ressurser og er en del av klimaløsningen. Også i framtida må landbruket være ei næring som produserer mat og energi uten å tære på ressursgrunnlaget. Vi kan bidra til klimapositiv verdiskaping. Potensialet for utvikling av fornybar energi er stort. Samtidig er landbruksnæringa svært væravhengig og følsom for klimaendringer.

Norges Bondelag prioriterer følgende gjennomgående saker i 2014-2015:

NÆRINGSPOLITIKK

Strategi for politisk påvirkning og alliansebygging

 • Vise framtidsbildet av næringa  - Framtidsbonden
 • Alle nivå i organisasjonen må arbeid med politisk påvirkning

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

 • Påvirke valgprogrammene
 • Sette landbruk på dagsorden

Ny stortingsmelding om landbruket og skognæringen i et fremtidig Norge

 • Bidra med konstruktive innspill og påvirke arbeidet med meldinga i vår retning

Prioriterte saksområder

 • Økt lønnsom og rekruttering  – jordbruksforhandlingene 2015
 • Møte klimaendringene
 • Styrke investeringsvirkemidlene og målrettede skatteendringer
 • Eiendomslovgivningen viktig for målet om økt matproduksjon
 • Styrket jordvern
 • Økt beitebruk - færre rovdyrtap
 • Markedsregulering - balanseringsutvalget
 • Maktforholdene i verdikjeden for mat
 • Internasjonale handelsavtaler

KOMMUNIKASJON

 • Økt bevissthet om framtidsbonden og matpolitikk
 • Fortsette det politiske kontaktarbeidet
 • Styrke alliansebygging og dialog
 • Utnytte riktige kanaler for vårt budskap

ORGANISASJON

 • En sterk og velfungerende organisasjon
 • Medlemsutvikling og verving – Tørre å spørre!
 • Ungdomssatsing – Oppdrag unge bønder!
 • Internasjonalt engasjement
 • Utdanning, rekruttering og kompetanse
 • Medlemsfordeler
 • Helse, miljø og sikkerhet gir en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo

Mer om prioriteringene:

Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet

Landbruks- og matpolitikken er på dagsorden og gir oss gode muligheter til å løfte fram Norges Bondelags løsninger. Flere av regjeringas forslag, som reversering av ostetoll og avvikling av priskontrollen og næringas skattesmell i budsjettet for 2014, skaper utforutsigbare rammebetingelser og svekket rekruttering. Et alvorlig varsko om utfordringen knyttet til framtidig matproduksjon gjennom rapporten fra FN`s klimapanel, og et spesielt jordbruksoppgjør der regjeringen, Venstre og KrF korrigerte statens tilbud etter at jordbruket hadde brutt forhandlingene, må trekkes fram. Norges Bondelag har med vellykkede strategiske og politiske vurderinger arbeidet godt med ulike saker siste året, og et betydelig antall nye medlemmer er trolig ett resultat av dette. Etter årsmøtet kan en slå fast at organisasjonen er samlet om videre retning i arbeidet.

Stortinget har vedtatt mål om økt matproduksjon med sikte på økt selvforsyning, og Norges Bondelag arbeider for økt norsk matproduksjon over hele landet. Næringa ønsker å produsere det forbrukeren etterspør: trygg og sunn mat, økologiske produkter, lokale og regionale spesialiteter. Vi vil ha et bærekraftig og klimasmart landbruk med basis i norske ressurser. Alle beite- og jordarealer må tas i bruk. Beitebruk betinger en effektiv og målrettet oppfølging av rovdyrforliket. Produksjonen må tilpasses ressursgrunnlaget, og det må være lønnsomt å drive både større og mindre bruk. Et aktivt landbruk er grunnlaget for en sterk norsk næringsmiddelindustri.

Medlemmene vender seg til organisasjonen for å løse ulike saker. Det gir et bredt arbeidsfelt, og det må løpende gjøres prioriteringer mellom politisk påvirkningsarbeid, eksternt arbeid, løsning av enkeltsaker og direkte medlemsservice. Det er et mål å oppnå resultater både på vegne av næringa og det enkelte medlem.

Politisk påvirkning og alliansebygging

Selv om avtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF om jordbruksoppgjøret 2014 legger føringer for regjeringens handlingsrom i landbrukspolitikken, ligger regjeringens politiske plattform og mål for landbrukspolitikken fast. Norges Bondelag må prioritere politisk påvirkning og alliansebygging, og strategien utarbeidet i 2013 legger til grunn følgende hovedgrep:

 • skape et positivt framtidsbilde av norsk landbruk der Bondelaget er tydelig på hva vi er for, og hva vi vil med næringa framover. Dette innebærer å utvikle et ”moderne” uttrykk, legge vekt på landbrukets plass i framtidssamfunnet, og kjempe for endringer som sikrer dette.
 • bygge et politisk trykk mot regjeringen og samarbeidspartnerne nedenfra, i tillegg til det nasjonale påvirkningsarbeidet. Det er gjennom det arbeidet organisasjonen gjør lokalt og fylkesvis mot allierte, politikere og andre, at Bondelaget kan lykkes med å skape et motspill mot regjeringens endringsforslag.

Sterkere prioritering av eksternt rettet arbeid er derfor nødvendig. Tiltakene i strategien følges opp.

Kommune- og fylkestingsvalget 2015

Høsten 2015 er det lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting. Valgdager er 13. og 14. september. Valget kan bli en viktig pekepinn på hvordan styrkeforhold mellom partiene har utviklet seg etter Stortingsvalget. Partiene er i gang med nominasjonsprosessene, og det lages lokale og fylkesvise valgprogrammer. De fylkesvise programmene vedtas i stor grad i fylkesårsmøter allerede fra januar, de lokale programmene blir oftest fastsatt på egne nominasjonsmøter/programmøter utover våren 2015.

Bondelaget bør ha en todelt ambisjon for dette valget:

 • Påvirke valgprogrammene til partiene lokalt og på fylkesplan. Sentralt kan Norges Bondelag utarbeide utkast til innspill som tilpasses lokalt og i fylkene. Lokal- og fylkeslag må følge opp arbeidet med innspill overfor partiene i kommuner og fylker, enten gjennom egne møter eller med brev. Verdiskapingsrapporter og omtale av landbrukets betydning kan være gode utgangspunkt. Dette arbeidet må gjøres tidlig høsten 2014.
 • Sette landbruk på dagsorden. Muligheten bør være større enn på lenge, med stort fokus på landbruk generelt, stor interesse for mat og lokale spesialiteter. Åpen Gård i august passer godt i tid for å gi landbruk en positiv oppmerksomhet. Utfallet av jordbruksforhandlingene 2015 og andre stridstema kan bidra til å få oppmerksomhet.

Arealspørsmål/jordvern og andre forvaltningssaker avgjøres lokalt. Fylkeskommunene sender årlige innspill til jordbruksforhandlingene. Politisk makt lokalt og i fylke kan derfor ha stor betydning i mange landbrukssaker.

Politisk press ”nedenfra” i partiene er en del av vår strategi for å påvirke landbrukspolitikken nasjonalt. Lokalpolitikeres kunnskaper om landbrukets betydning og holdning til landbruk er avgjørende for å lykkes med denne strategien.

Ny stortingsmelding om landbruket og skognæringen i et fremtidig Norge

I Næringskomiteens innstilling til årets jordbruksoppgjør er det flertall for ny ”stortingsmelding om landbruket og skognæringen i et fremtidig Norge”. Norges Bondelag forutsetter at Næringskomiteens innstillinger og uttalte ambisjonsnivå vil ligge til grunn for en ny melding, og vil bidra med konstruktive innspill og kunnskap om næringa, og hvilke behov og utfordringer vi mener næringa står overfor for å nå disse målsetningene.

Prioriterte saksområder - Næringspolitikk

Økt lønnsomhet og rekruttering – jordbruksforhandlingene 2015

Stortinget har samlet seg om gode mål for norsk landbruk og matproduksjon. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene, og helt avgjørende for rekruttering. Med jordbruksoppgjøret for 2014 øker inntektsavstanden til andre grupper for det store flertallet av bruk. Samtidig fører endringer i skattereglene til at skattekostnaden ved et generasjonsskifte øker med 500.000 kroner. Norges Bondelag forutsetter at det er sammenheng mellom politikk og virkemidler som gjør det mulig å nå målene som er satt.

Avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014, og flertallsmerknadene i næringskomiteen innstilling til oppgjøret, legger føringer for statens tilbud i fremtidige oppgjør. Videre forutsetter jordbruksoppgjøret at det utredes en rekke tema til forhandlingene i 2015. Partsammensatte arbeidsgrupper skal utrede: i) en helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidlene, ii) større produksjonsregioner for kumelk, iii) forenklinger, vi) utfordringer i møte med klimaendringene og v) økt rekruttering. Videre skal et betydelig antall tema utredes og følges opp av Norges Bondelag i form av deltakelse i referansegrupper. I stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 ble det flertall for å utarbeide en ny stortingsmelding om landbruket og skognæringen i et fremtidig Norge. Norges Bondelag må forberede og påvirke arbeidet med utredninger og melding med sikte på å oppnå rammebetingelser som bidrar til økt matproduksjonen på norske ressurser over hele landet.

Møte klimaendringene

Statsminister Solberg inviterte 13. mars til klimatoppmøte og krevde klimadugnad: ”Klima skal gjennomsyre all norsk politikk”. Framtidas landbruk er klimasmart og bærekraftig. Dette innebærer minst mulig klimaavtrykk per produserte enhet, og mest mulig utbytte av innsatte ressurser, bærekraftig produksjon og kretsløp-tankegang. Minst mulig avrenning og utslipp av klimagasser, og størst mulig bruk av fornybar energi.  Binding av karbon i jord og skog må økes samtidig som en reduserer utslipp av karbon til luft. Husdyrhold skal være tilpasset spredearealet. Norges Bondelag må prioritere tiltak slik at sortsutvikling, teknologisk utvikling og driftstilpasninger gjør oss i stand til å drive under nye og endrede klimatiske forhold. Grøfting er et konkret og målrettet klimatiltak som må stimuleres ytterligere. Arbeidet med naturskadeordningen må følges opp. Norges Bondelag forventer at Regjeringen prioriterer å få på plass en biogasstrategi.

Styrke investeringsvirkemidlene og målrettede skatteendringer

Matproduksjonsmålet forutsetter at det investeres i framtidsretta produksjon både på små og store bruk. Økt investeringstilskudd er avgjørende for å stimulere til fornying av drifts­apparatet, og legger til rette for økt matproduksjon og skaper moderne og attraktive arbeidsplasser. Investeringsvirkemidlene må utformes slik at en opprettholder en bruksstruktur som sikrer utnytting av jordbruksarealene over hele landet. Investeringer på det enkelte bruk må tilpasses ressursgrunnlaget.

Regjeringen må snarest innfri deres mål om å bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Norges Bondelag forventer den varslede gjennomgangen av skattreglene i landbruket resulterer i at næringas samlede skatte- og avgiftsbelastning reduseres. Skattesatsen for realisasjonsgevinster må reduseres og investeringsfondsordning med skattefordel må innføres. Norges Bondelag må arbeide for at disse skatteendringene kommer på plass så raskt som mulig.

Eiendomslovgivningen viktig for målet om økt matproduksjon

Eiendomslovene i landbruket er et kritisk nødvendig element for lønnsom drift. Regelverket sikrer jordbruksarealene for fremtidig matproduksjon, øvrige ressurser for lokal næringsutvikling, og det bidrar til reduserte investeringskostnader og konfliktnivå. En rekke land i Europa har tilsvarende regler som Norge, eller enda sterkere virkemidler, for eksempel forkjøpsrett til fordel for nabobruk. Norge er derfor ikke noe unntaksland. Land som har avviklet for eksempel priskontrollen, har store utfordringer med å få lønnsomhet i produksjonen fordi kapitalkostnadene blir uforholdsmessig høye i forhold til den samlede inntjeningen (Sverige og Danmark).

Kommende arbeidsår kan bli et skjebneår for eiendomslovgivningen i landbruket. Stortinget får nå oversendt en proposisjon om avvikling eller endring av priskontrollen. Videre arbeides det med ytterligere en lovproposisjon, som forventes sendt ut på høring i løpet av høsten. Trolig vil denne inneholde ytterligere forslag til endringer i konsesjonsloven, herunder avvikling eller endring av boplikten.

Norges Bondelag må arbeide for at eiendomslovgivningen bidrar til målet om lønnsom matproduksjon, et styrket jordvern og bedre rekruttering.

Styrk jordvernet

Økt matproduksjon forutsetter økt jordbruksareal. Ettersom matjord er en knapphetsressurs, må dyrka og dyrkbar mark sikres et juridisk vern for å hindre nedbygging. Omdisponeringsmyndighet må overføres til Fylkesmannen. Norges Bondelag må prioritere holdningsskapende arbeid og en bred nettverks- og alliansebygging er viktig. Faglige innspill til kommunenes planavdelinger er viktig. Norges Bondelag vil i samarbeid med fylkes- og lokallag følge opp konkrete jordvernsaker, både i forbindelse med fylkesplaner, kommuneplaner og eiendomsinngrep hos enkeltgrunneiere. Norges Bondelag vil også følge opp og påvirke arbeidet med regjeringas overordna jordvernstrategi.

Økt beitebruk - færre rovdyrtap

For å øke matproduksjonen må beiteressursene utnyttes bedre, både innenfor og utenfor de prioriterte beiteområdene. Rovviltforliket må følges opp slik at rovviltbestandene er i henhold til Stortingets bestandsmål. Det må gjøres forenklinger i regelverket slik at flere rovdyr kan felles under ordinær lisensjakt og kvotejakt. Det er en stor økning av innvandrende av ungulver fra Sverige som påfører beitenæringa i hele Sør-Norge store og dramatiske tap. Rovdyrmyndighetene må i langt større grad ta ansvar for uttak av ungulver før beitesesong og skadefellinger som utføres av jaktlagene må effektiviseres. Stortinget skal vedta nytt bestandsmål for ulv, forvaltning av grenseflokker og ulvesone. Målet er at vi ikke skal ha yngling av ulv i Norge.

Rovdyrproblemet har mye større økonomiske konsekvenser for grunneiere innenfor sonen yngleområde for rovdyr enn det økonomiske tap som påføres grunneiere innenfor andre verneområder. Det må utarbeides en ny erstatningsbestemmelse i nåværende naturmangfoldlov som sikrer husdyrholdere innenfor sonen yngleområde for rovdyr en valgrett til å kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag pga. rovdyrproblemet ved å måtte oppgi husdyrholdet på egen eiendom, eventuelt at staten erstatter alle ekstra kostnader fullt ut ved fortsatt husdyrhold. Norges Bondelag må arbeide for at beiteressursene i større grad kan utnyttes til matproduksjon.

Markedsregulering – balanseringsutvalget

Gode markedsordningene er en av bærebjelkene i landbrukspolitikken og svært viktig for målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Regjeringens utvalg skal evaluere og vurdere gjeldende markedsregulering mot mål om styrket konkurranse i verdikjeden, en kostnadseffektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon og landbruk over hele landet. Utvalget skal vurdere effektene av forslagene for produsenter, industri og forbrukerne, herunder behovet for å redusere bondens risiko, og foreslå alternative måter å balansere markedet på.

Som prinsipp skal markedsordningene være konkurransenøytrale. Det er derfor spesielt at regjeringens hovedmål med gjennomgangen er å sikre sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien. Norges Bondelag må sikre at næringa fortsatt har gode markedsordninger som bidrar til landbruk over hele landet.

Maktforholdene i verdikjeden for mat

Norske bønder er helt avhengige av en velfungerende verdikjede for mat på veien mot forbrukeren. Dette er derfor et prioritert område for Norges Bondelag. To regjeringsoppnevnte utvalg har siste årene konkluderte med at verdikjeden for mat ikke fungerer tilfredsstillende, og foreslått en bedre lovregulering av området. Våren 2013 la Hjelmeng-utvalget fram et forslag til Lov om god handelsskikk. Forslaget var et steg i riktig retning for et bedre fungerende matmarked. Ennå venter man på at forslaget skal oversendes Stortinget for behandling. Norges Bondelag må arbeide for at lovforslaget blir fremmet for Stortinget og vedtatt snarest mulig.

Internasjonale handelsavtaler

WTOs medlemsland ble i desember 2013 enige om en miniavtale. Dette har gitt ny giv i forhandlingene om en ny WTO-avtale. En slik avtale ville få store negative konsekvenser for norsk landbruk gjennom redusert tollvern og mindre muligheter til å gi støtte. Det er derfor en prioritert oppgave å følge og ved behov påvirke WTO-forhandlingene dette året.

Det er økt oppmerksomhet om de bilaterale og regionale handelsavtalene, og da særlig forhandlingene mellom EU og USA (TTIP). Forhandlingene dreier seg om reduksjon i toll, men også ikke minst en harmonisering av regelverk. En avtale mellom EU og USA vil også kunne få konsekvenser for Norge, både direkte gjennom lavere priser og harmonisering av EØS-relatert regelverk, og indirekte ved at EFTA også kan ønske å starte forhandlinger med USA om en frihandelsavtale. Forhandlingene må derfor følges nøye.

I september starter en ny forhandlingsrunde om artikkel 19 i EØS-avtalen, som omhandler handel med basis landbruksvarer. Importen av landbruksvarer fra EU er nesten tre ganger så stor i 2013 som i 2000. En ny artikkel 19-avtale vil gi en ytterligere økning av importen fra EU. Med regjeringens uttrykte ønske om sterkere liberalisering av handelen, er det ekstra viktig å prioritere å følge og påvirke disse forhandlingene i 2014.

Kommunikasjon

Økt bevissthet om framtidsbonden og matpolitikk

Forståelsen av landbruk og Bondelagets synspunkter har vært økende de siste årene. Dagens politiske situasjon bidrar også til å sette landbruk på dagsorden. Mediedekningen av bruddet i år, og i 2012, var svært omfattende.

Det er svært viktig å opprettholde dette trykket. Et hovedmål for kommunikasjonsarbeidet framover er derfor å synliggjøre hvilke verdier norsk landbruk skaper, at det handler om hvilken mat vi vil ha og hvordan den skal produseres, og få fram hvilket landbruk Bondelaget vil ha i framtida.

Et av virkemidlene for å få til dette er å starte opp en kunnskaps- og holdningskampanje av lenger varighet enn den ”ordinære” kampanjen vi gjennomfører før forhandlingene starter. Det krever et systematisk arbeid å øke bevisstheten og forståelsen i opinionen av våre synspunkter og mål, og skape positive holdninger for det landbruket vi vil ha. Framtidsbonden og tankegangen bak kampanjen ”Norge trenger bonden” vil være elementer i denne større kampanjen.

Fortsette det politiske kontaktarbeidet

Det politiske kontaktarbeidet er prioritert i organisasjonen. Det omfatter kontakt mot Stortinget, og et langsiktig strategiarbeid for å bygge kunnskap om landbruket i alle politiske miljøer og vise hva som skal til for å produsere mer mat på norske ressurser. I tillegg kommer påvirkning lokalt og regionalt i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2015.

Informasjonen mot politikere omfatter godt formidlet aktuelle fakta og eksempler. Mediearbeidet er et sentralt verktøy for å synliggjøre mat og landbruk i offentligheten, og skape en positiv opinion for våre standpunkt i viktige politiske saker på kort og lang sikt.

Styrke alliansebygging og dialog

Et av hovedmålene for kommunikasjonsarbeidet er å bruke den økte oppmerksomheten rundt matpolitikk og landbruk til å etablere og styrke allianser på flere områder. Landbruk griper inn på mange samfunnsområder, fra helse, miljø og klima til kultur, næringsliv og turisme.

Vi må styrke alliansen med forbruker som er opptatt av mat ved å løfte fram felles saker, og skape dialog i nye kanaler. Målet er å øke bevisstheten og holdninger rundt produksjon av mat på norske ressurser, og bidra til krav fra grupper i befolkningen om å satse på norsk matproduksjon.

Utnytte riktige kanaler for vårt budskap

Det siste året har hele organisasjonen Bondelaget blitt mer synlig i kanaler som Facebook og Twitter. Vi skal fortsette satsingen på sosiale medier, og bruke disse kanalene for rask spredning og dialog rundt budskapene. Kampanjen ”Norge trenger bonden” var en suksess med svært høye tall for hvor mange som hadde sett vårt budskap rundt kampanjens seks familier. Å være aktiv på sosiale medier er blitt en del av det ordinære organisasjonsarbeidet, og alle blir på den måten aktive i formidling av vårt budskap om norsk landbruk.

Det eksterne mediearbeidet har høy prioritet sammen med nettsidene som når ut både til eksterne miljøer og medlemmer. I tillegg skal vi være til stede på møteplasser hvor mat er hovedfokus.

I enda større grad kan vi bruke Åpen Gård som en arena for dialog og synliggjøring av verdiene i norsk landbruk.

Organisasjon

Norges Bondelag – en sterk og velfungerende organisasjon

En slagkraftig organisasjon som kan drive kontinuerlig påvirkningsarbeid og mobilisere til ekstraordinær innsats ved behov, er Norges Bondelags største aktivum.

Å videreutvikle organisasjonen krever engasjement fra tillitsvalgte og ansatte på alle plan, gode opplæringstilbud og er et kontinuerlig arbeid. Det tilbys kurs i organisasjonsarbeid for alle nye fylkestillitsvalgte høsten 2014. På ledermøtene i fylkene skal godt lokallagsarbeid prioriteres gjennom arbeid med strategien for politisk påvirkning og alliansebygging. Ansatte og tillitsvalgte i fylkeslagene skal gi lokallagslederne tett og personlig oppfølging.

Medlemsutvikling og verving – Tørre å spørre!

Bondelagets vervearbeid organiseres gjennom prosjektet Tørre å spørre. Et høyt og stabilt medlemstall er viktig for Norges Bondelag. Ved utgangen av 2013 hadde Bondelaget 66 medlemmer mindre enn ved utgangen av 2012, og vi endte på et medlemstall på 61.409. Norges Bondelag mål er 62.000 medlemmer innen utgangen av 2014.

For å nå dette målet, er det vesentlig at det skapes en organisasjonskultur der det er naturlig for medlemmer å verve, at det er naturlig for lokallag å aktivt oppsøke nye og gamle produsenter som ikke er medlemmer, og der det er naturlig for alle ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen å fremsnakke verving og medlemsrekruttering. Verveansvarlige i lokallaga skal følges tett opp slik at medlemsutvikling blir et selvfølgelig tema i lokallaga.

Kanalene for medlemskommunikasjon videreutvikles, blant annet gjennom ny SMS-funksjon der lokallagene selv får muligheten til å sende meldinger til sine medlemmer. Oppringing til medlemmer som ikke har betalt forrige års kontingent videreføres.

Ungdomssatsing – Oppdrag unge bønder!

Gjennomsnittlig innmeldingsalder i Bondelaget er i dag nærmere 40 år, og vi har flere medlemmer over 80 år enn under 25. Bondelaget skal jobbe for å være en organisasjon for all ungdom med landbruksinteresse.

Høsten 2014 gjennomføres det en vervekampanje er lokallagene spesielt utfordres til å oppsøke og verve unge bønder i sitt område. Kampanjen har navnet: ”Oppdrag unge bønder”. Det utvikles en ungdomspakke rettet mot ungdom og unge bønder, blant annet med spesielle forsikringstilbud og redusert pris for ungdom som allerede er medlemmer i Norges Bygdeungdomslag.

Internasjonalt engasjement

Norges Bondelag har inngått en samarbeidsavtale med Utviklingsfondet om prosjektet Bønder støtter bønder i Malawi. Vi må bruke mange kanaler for å få ut informasjon og øke engasjementet for prosjektet blant medlemmer og tillitsvalgte. Målet er 200 faste givere til Utviklingsfondet, samt større aktivitet for å samle inn penger i organisasjonen. Februar 2014 arrangeres det en studietur til Malawi for ei gruppe fra Norges Bondelag.

Utdanning, rekruttering og kompetanse

Norges Bondelag skal synliggjøre både kompetansebehov, utdannings- og karrieremuligheter innenfor landbruket. Landbruket er en kompetansetung næring, og framtidens landbruk vil kreve enda mer av både den praktiske næringsdrivende og landbruksakademikere. Vi skal bidra til et godt faginnhold i landbruksutdanning på alle nivåer og med å sørge for at utdanning er tilgjengelig i hele landet.

Det er stor enighet i organisasjonen om at alle utøvere i landbruksnæringen bør ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning i videregående skole (agronom/gartner) eller tilsvarende realkompetanse. Med utgangspunkt i henstilling i årsmøte 2014 skal det utredes om et kompetansekrav kan iverksettes og håndheves.

Norges Bondelag har god erfaring med å utvikle og gjennomføre kurstilbud i strategi og driftsledelse. Konseptet ”Bedre Bonde” er nå oppgradert, og prioriteres som kompetansebyggende organisasjonsaktivitet.

Medlemsfordeler

Gode medlemsfordeler er viktig for våre medlemmer. Fordelsprogrammene i Landkreditt, Agrol, Tun Media og Gjensidige skal videreutvikles, og tiltak som øker bruken av eksisterende medlemsfordeler prioriteres. Det legges stor vekt på å forbedre og videreutvikle Bondelagets medlemsfordeler på forsikringsområdet.

Helse, miljø og sikkerhet gir en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo

Det skjer alt for mange branner, skader og ulykker i landbruket. Det er tragedie for de som rammes, og problematisk både økonomisk, dyrevelferds- og omdømmemessig for næringa. Lokalt engasjement er nødvendig til å bedre situasjonen.

God fysisk og psykisk helse er avgjørende for arbeidsevnen, og for lønnsom drift på garden - vi vil unngå skader og bekymringer som gir utfordringer i arbeidet og for økonomien. Gjennom Landbrukets HMS-kampanje er det utarbeidet materiell og opplegg som lokallagene kan benytte. For tema som støv, støy, fall, maskiner, store dyr, brann, sikkerhet i skogen finnes opplegg med praktiske tips til færre skader, god bondehelse, sikkerhet og glede i arbeidet. For temaet ”Psykisk helse” er et helt nytt opplegg klart.

Også branner i landbruket er et stort problem. Gjennom Landbrukets Brannvernkomite har Bondelaget tatt et stort ansvar for å bidra til å redusere antall branner i landbruket. Prioriterte oppgaver for LBK i året som kommer er å utvikle teknisk veileder for el. i landbruksbygg, samt kurs og sertifisering for landbrukselektrikere.

Prioriterte saker 2014-2015 Utskrift for kopiering