ÅRSMØTE VERDAL LANDBRUKSLAG 2012

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, rom Nidaros

Dato: 25. oktober

Tid: 19.00 - 20.30

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

-      Godkjent

Sak 2: a) Valg av møteleder og sekretær

Jan Lundsaunet er møteleder

Liv Guri Kvello er sekretær

b) Valg av to til å underskrive referatet i møteboka – alle skriver under.

 

Sak 3: Årsmelding

Jan Lundsaunet leste opp årsmeldinga. Ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent.

 

Sak 4: Regnskap for 2012

Jan Lundsaunet leste opp regnskapet.

Inntekter: 76.422,00 kr

Utgifter: 66.029,00 kr

Overskudd: 10.392,60 kr

Regnskapet er enstemmig godkjent.

 

Sak 5: Budsjett 2013

Jan Lundsaunet leste opp budsjettet.

Årsmøtet lurte på om det var mulig å opprette aktivitets konto og drive budsjettet i underskudd et par år. Dette burde være mulig, innenfor en viss ramme. For å skape mer blest for landbruket.

-      Enstemmig godkjent.

Sak 6: Innkomne saker

John Olav Breding har sendt forespørsel til styret om å få kjøpe en liten jordlapp, som Verdal Landbrukslag eier.

Areal: 253,7 m2

Takstert til 50.000 kr

Gnr 20, Bnr 69

Ligger i krysset Volhaugveien og Frydenlundsveien. Årsmøtet var enig i at det nye styret får fullmakt til å løse denne saken på best mulig måte. Bakgrunnssjekk bør tas først. Det er ønskelig at tomta selges.

 

Sak 7: Valg

Leder: Liv Guri Kvello Ny 1 år – Enstemmig godkjent og applaudert

Styremedlemmer:

Jørgen Baumfelder, gjenvalg 2 år

Ole Einar Ness, ikke på valg

Anne Grete Rostad, ny 2 år

Anton Lund, ikke på valg       

Elin Sikkeland, ny 2 år

Alle sammen enstemmig godkjent og applaudert

 

Vararep. til styret:                         

Tor Espen Indahl, ny 1 år

Bernt Lademo, ny 1 år

Kjetil Hallem, gjenvalg 1 år

Karstein Aksnes, gjenvalg 1 år

Snorre Løvstad, gjenvalg 1 år

Alle sammen enstemmig godkjent og applaudert

 

Utsending til fylkesårsmøte: Leder + 3 styremedlemmer

Vararep til fylkesårsmøtet: 3 styremedlemmer

Utsendinger til Vinne Samfunnshus: 3 medlemmer som styret velger

Enstemmig godkjent og applaudert

 

Revisor: Einar Landfald, gjenvalg

Vara: Thomas Berg, gjenvalg

Begge to enstemmig godkjent og applaudert

 

Grendekontakter:                         

Johan Hofstad   

Harald Tuseth                

Trond Nyberg                  

Erlend Mattingsdal       

Bård Hynne                       

Per Ivar Jermstad            

Alle sammen tok gjenvalg og ble enstemmig godkjent og applaudert

 

 

Valgkomite:                                     

Knut Voll (leder), 1 år igjen

Jens Høyem, 2 år igjen

Ny medlem foreslås av årsmøte:

Jan Lundsaunet, velges for 3 år

Alle sammen enstemmig godkjent og applaudert

 

Honorar til styret/møtegodtgjørelse

Leder:10.000,- per år

Kasserer:3.000,- per år

Sekretær: 3.000,- per møte

Styremedlemmer: 700,- per møte                                            

1.500,- for møter som varer en dag. Dette gjelder også andre medlemmer som deltar på for eksempel Landbruksspillet.

Enstemmig godkjent og applaudert

(4 vedlegg er lagt ved i referatboka; Brev fra John Olav Breding, Eiendomsskatt 2012 fra Verdal Kommune + detaljert grunnlag og et kart over området).

 

Alle på som var med på årsmøtet skrev under.

 

Møtet hevet.