Sakliste:
 
1. Åpning ved leder
 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 
3. Valg av møteleder
 
4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
 
5. Årsmelding
 
6. Regnskap 2012/2013 
 
7. budsjett 2012/2013
 
8. Navneendring fra landbrukslag til bondelag – drøftingssak
 
• Vi i styret har opplevd at det er mange som ikke forstår at Verdal landbrukslag er en del av Norges Bondelag. Dette er en problemstilling styret har følt på flere ganger, og vi vil gjerne drøfte dette med årsmøtet, for og eventuelt fremme forslag om navneendring ved neste årsmøte. 
 
9. Innkomne saker
 
10.Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 
11.Valg i henhold til lovene
 
• leder (for 1 år)
 
• to styremedlemmer (for 2 år)
 
• tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 
• utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending
 
• to revisorer
 
• valgkomite
 
• grendekontakter
 
 
Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Liv Guri Kvello senest 8 dager før årsmøtet.
 
 
Vi får besøk av Ingrunn Sivertsen, rådgiver jordbruk/bygdeutvikling hos Innherred samkommune som vil snakke litt om mulige tilskuddsordninger i landbruket. Petter Bjartnes, landbrukssjef i Innherred samkommune, vil snakke om framtida i landbruket i Trøndelag.
 
Det blir servert middag med dessert etter årsmøtet. 
 
Vel møtt!
 
STYRET