"Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der."

I tidligere Sør-Trøndelag er det jobbet med Inn på tunet siden slutten av 90-tallet. Den gang gikk det under begrepet "grønn omsorg" og var et av tiltakene i prosjektet "Bynært landbruk" som ble igangsatt i Trondheim kommune. Kari Frøseth jobbet den gangen i det prosjektet, og har senere jobbet mye med Inn på tunet hos Fylkesmannen. Bondelaget har vært med hele veien og deltatt i prosjektgrupper for Inn på tunet.

Inn på tunet er blitt et begrep og en viktig tilleggsnæring for mange gårder, både i Trøndelag og i resten av landet. Det er en egen godkjenningsordning for Inn på tunet og det er utviklet veiledere for en del tjenestetilbud som f.eks demensomsorg og skolen. I Trøndelag har vi 68 (april 2018) godkjente Inn på tunet gårder og det leveres tilbud innen skole, barnevern, eldreomsorg, rusomsorg, kriminalomsorg, arbeidstrening, psykisk helse og barnehage. Godkjenningsordninga er hos Matmerk, og Inn på tunet har en egen KSL-veileder.

I Trøndelag er det to organiasjoner direkte knyttet til Inn på tunet. Vi har nettverket og interesseorganisasjonen Inn på tunet Midt-Norge og vi har samvirkeorganisasjonen Inn på tunet Trøndelag SA. Landbrukskontorene i kommunene, Fylkesmannens landbruksavdeling, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag og Bondelaget er alle godt kjent med Inn på tunet. Skjetlein vgs og Mære landbruksskole samarbeider om kurs relatert til Inn på tunet.

Sør-Trøndelag Bondelag er opptatt av at Inn på tunet-tilbudene er godkjente og kvalitetssikra, at Inn på tunet er kjent i kommunene og at aktuelle gårdbrukere ser muligheter i Inn på tunet. Sør-Trøndelag Bondelag er også opptatt av at utdanningsløp innen naturbruk, helse og pedagogikk er kjent med mulighetene som ligger i Inn på tunet.

Kontaktperson for Inn på tunet hos Sør-Trøndelag Bondelag er Berit J Sølberg, berit.solberg@bondelaget.no, tlf 90566342.