Søknadsfristen for erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknad skal sendes elektronisk via elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet

Akutelle tilskuddsordninger for for beitelag forvaltes av Fylkesmannen. Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak er 15. januar og søknaden sendes elektronisk via elekstronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

Akutte tiltak har ingen søknadsfrist, men ring vakttelefon rovvilt hos Fylkesmannen, 930 60 221 (Trøndelag)/ 909 26 016 (Møre og Romsdal), for å avtale med Fylkesmannen slik at søknad blir behandlet raskt.

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar. Søknadsskjema og mer informasjon om disse tilskuddene finner du på Landbruksdirektoratets sider. Søknadsskjema for disse tilskuddene leveres inn hos din kommune.

Søknadsfrist for organisert beitebruk er i november. Her leveres søknadene elektronisk via Altinn.

Når du har oppdaget et saue-kadaver er det viktig å få dokumentert om skaden er på grunn av rovdyr. Du må ta kontakt med den lokale rovdyrkontakten hos Statens Naturoppsyn, SNO. Hvis du observerer ulv eller familiegrupper av rovdyr, er det også viktig at du kontakter SNO.

SNO legger inn opplysninger og dokumentasjon om kadavre i Rovbase, som er et felles arbeidsverktøy for bl.a SNO og saksbehandlere hos Fylkesmannen.

Rovdata er en egen enhet under NINA som overvåker bestanden av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn. Her kan du bidra med å legge inn observasjoner av rovdyr på Scandobs (spor eller at du har sett dem/tatt bilde), og du kan bidra med å sende inn skitprøver fra rovdyr.

Rovviltnemda i region 6 vedtar forvaltningsplan for bjørn, jerv, gaupe og ulv i Sør-Trøndelag (samt Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal). Det vedtar også fellingskvoter for de store rovdyrene.

NIBIOs oversikt over norske saueraser.

LMD og KMD sin veileder for dyreeier ved rovviltskade.