Møte om kortnebbgås

  • Tips en venn om denne siden

Konfliktnivået øker når stadig flere kortnebbgås mellomlander og gjør skade på åker og eng. Fredag er kortnebbgås tema for et møte i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag.

Med over 60.000 kortnebbgås som mellomlander, kan skadene på nysådd kornåker og eng bli store.
- Bestanden av kortnebbgås løper løpsk. Det er nå godt over 60.000 gjess som mellomlander. Det blir det konflikt av. Myndighetene må vise større vilje til å gjøre noe med de problemene gjessene forårsaker, sier rådgiver Pål-Krister Vesterdal Langlid i Nord-Trøndelag Bondelag.

På møtet fredag deltar folk fra Fylkesmannens miljøveravdeling og landbruksavdeling, Statens landbruksforvaltning og berørte kommuner. Fra Bondelaget stiller fylkesleder Trine Hasvang Vaag, Johan Kristian Daling, Langlid og Finn Erlend Ødegård fra Bondelaget sentralt.

Bondelaget vil først redegjøre for skadesituasjonen. Deretter vil viltforvalter Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen ta for seg forvaltningsplanen for kortnebbgås i Nord-Trøndelag, og nasjonal og internasjonal forvaltning. Tilskuddsordningen skal Eva P. Hedegart hos Fylkesmannen redegjøre for, mens Gunnar Vorum i Steinkjer kommune skal redegjøre for kommunenes erfaringer. Turid Asklund Trøtscher fra Statens landbruksforvaltning skal holde et innlegg om politikken framover.

- Vi har også invitert og ønsket å ha med Direktoratet for naturforvaltning, men de kunne ikke møte, sier Langlid.

En av hensiktene med møtet er å få diskutere virkemiddelbruk og tiltak for å redusere konflikten.

Pål-Krister V. Langlid- Hvordan ble skadeomfanget i vår?
- De to siste årene har ikke vært av de verste på grunn av sein vår. I år var det nesten ikke sådd kornåkre i den perioden kortnebbgåsa var her. Dermed beitet den på stubbåker og skadeomfanget ble redusert. Men det er en del grasareal som har fått betydelige skader, sier Pål-Krister Vesterdal Langlid.

I jordbruksoppgjøret ble det bevilget 1 millioner kroner mer i tilskudd for tilrettelegging for beiting av kortnebbgås og hvitkinngås. Potten er nå til sammen 3,5 millioner kroner for Nord-Trøndelag og Nordland.

- Det er positivt at tilskuddet er økt, men fortsatt er det for lite penger. Søknadsmassen i Steinkjer kommune  alene er langt over den tildelte potten for Nord-Trøndelag, sier Langlid.

Nord-Trøndelag Bondelag har dessuten bedt om at ordninga blir endret, slik at en del av tilskuddet kan settes av til en erstatningsordning for skader på områder som det ikke er gitt tilskudd til på forhånd. Ingen vet nøyaktig hvor gåseflokkene lander, og da kan enkelte grunneiere oppleve store skader som de i dag ikke kan søke erstatning for.

Les mer: 

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Kortnebbgås

Ønsker vårjakt på kortnebbgås

Det er nødvendig å åpne for vårjakt på kortnebbgås, for å beskatte hekkebestanden før hekking, mener Nord-Trøndelag Bondelag.

NINA Rapport 431

NINA rapport om jakt på kortnebbgås i 2008

God jaktorganisering og utsatt høstpløying er viktig for å øke jaktuttaket av kortnebbgås i Nord-Trøndelag, skriver NINA i rapporten "Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis".

Kortnebbgås lander Jådåren

Vil halvere kortnebbgås-bestanden

Bestanden av kortnebbgås må halveres til 30.000 fugl. Det framgår av forslaget til prinsipprogram for Norges Bondelag, som skal vedtas på årsmøtet 10.-12. juni.

Kortnebbgås

Kortnebbgåsbestanden må halveres

Bestanden av trekkende kortnebbgås må reduseres til 30 000 individer for å minske de omfattende skadene på jordbruksinteressene. Dette slår Nord-Trøndelag Bondelag fast i sin høringsuttalelse til Fylkesmannens forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere