Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

  • Tips en venn om denne siden

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Kompetansekonferanse Værnes, fra venstre: Kirsten I. Værdal, landbruksdirektør, Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag Bondelag, Christian Anton Smedshaug, Agrianalyse, Harald Volden ,Tine, Frøydis Vold, LMD, Anne Grete Rostad, prosjektleder kompetanseløft trøndersk landbruk. (Foto: Pål-Krister V. Langlid)

Alt dette er avgjørende spørsmål for at fremtidens bønder skal få mest mulig effektiv rådgivning og best mulig resultat av investert rådgivning. Dette var tema for landbrukets kompetansekonferanse på Værnes 22. oktober. Konferansen samla over 100 deltagere fra Trøndersk landbruk for å bli inspirert og utfordret med tanke på økt samarbeid, fokus på kompetanseheving i egen organisasjon og håndtering av rekrutteringsutfordringene vi ser komme.

"De trønderske fylkene har i flere år utmerket seg med å sette kompetanse på dagsorden. Den største trusselen mot landbruket er manglende kompetanse" Frøydis Vold, Ekspedisjonssjef for Landbruks og matdepartementet

 "Å være kompetent vil si å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgaver og krav." Fagsjef i TINE rådgivning Harald Volden

Tine har satt kompetanseheving og kompetansekrav til sine ansatte inn i et system, som utfordrer og ansvarliggjør de ansatte. Hver enkelt rådgiver har medansvar for den faglige utviklingen. Bonden som betaler rådgivningen skal ha resultat av et betalingsprodukt for at det skal være interessant å benytte, og da må det faglige være på plass, men like viktig er det at man har et bevisst forhold til rådgiverteknikk.

Flere av innleggene viste til hvor viktig det er å være tilstede og oppdatert på undervisningsfronten. Man kan ikke klage på at undervisning henger dårlig sammen med det som er behovet i arbeidsmarkedet. Bedriftene må markedsføre seg selv i skolesammenheng, og gjerne være med å forme indervisningen, enten ved å ta ansvar for undervisning i skolesammenheng, eller ha tett samarbeid med skolen om utplassering. Ved å få innpass i skolen og være med i undervisningen kan man og speide ut aktuelle kandidater som merker seg ut, og hjelpe de på vei med relevante bachelor eller masteroppgaver. Harald Volden pekte på dette som et virkemiddel Tine er svært fornøyd med- De har deltidsstillinger ved universitetene, slik at de kan hekte tak i de som peker seg ut, og former de etter bedriftens behov. Andre alternativer er hospitering hos utenlandsk rådgivning for å hente inspirasjon og lærdom fra andre aktører.

I undervisningssammenheng bør man også bli bedre på å tenke hospitering av lærere ute i bedrift. Lærerne har behov for faglig påfyll, og inspirasjon for å drive en up-to date undervisning. En slik hospitering kan også føre til tettere kobling mellom skole og næringsliv, samt at man i undervisningssammenheng kan et innblikk i hva som er arbeidsmarkedet innafor næringa.

Samtlige presentasjoner fra dagen kan lastes ned under:

Kompetansebygging i landbruket. Helhetlig rådgivning og tilgang på riktig kompetanse er viktige nøkler for å nå målet om økt matproduksjon i fremtiden. Det er og avgjørende at det legges til rette for at vi får utdannet de riktige hodene som skal hjelpe bonden. v/Frøydis Vold – Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet.

Hvordan jobber vi i Tine aktivt for at våre rådgivere har spisskompetanse og er attraktive diskusjonspartnere for bonden v/Harald Volden, fagsjef i TINE rådgivning, og professor ved UMB.

Etableringen av Rogaland landbrukspark har gitt positive resultater i forhold til samarbeid og bedre konkurransefortrinn i rådgivningsarbeidet. Samarbeidet mellom Klepp regnskapslag og landbruksrådgivningen har gitt gode resultater innen bygningsrådgivninga. Hvordan må vi jobbe lokalt med økt i konkurranse fra det utenlandske rådgivermarkedet. v/ Helga Hellesø, leder i NLR Rogaland.

Hvordan svarer dagens utdanningstilbud til næringsaktørenes behov for kompetanse i fremtiden. v/ Christian Anton Smedshaug, Direktør i Agrianalyse

Næringsliv og skole—en viktig kobling for god rekruttering

Hvorfor er koblingen mellom næring og utdanning viktig. Partnerskapsavtalen kan være et godt redskap for en god organisering av et samarbeid også innen landbruket v/ Eivind Johnsen seniorrådgiver, NHO Trøndelag

Bedriftseksempel (Nidar) på en vellykket partnerskapsavtale v/ opplæringsleder Unni Sundberg

Hvordan kan vi i ungt Entreprenørskap brukes i arbeidet med rekruttering og kunnskapsbygging om grønn utdanning v/Anne Mari Igelsrud  

Sett sjøbeinBlå sektor har gått tungt inn i et eget rekrutteringsprosjekt som har gitt gode resultater etter målretta jobbing mot undervisnings-institusjonene. v/prosjektleder Astrid Haugslett

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere