Hvordan skal vi nå målet om økt matproduksjon lokalt?

  • Tips en venn om denne siden

Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon på 1,5 % i året frem mot 2030 er krevende, og det innebærer at alle må være med å ta ansvar for at dette skjer. Mye av økningen vil måtte skje i det kompetansedrevne landbruket.

Når vi sier at det er kompetanse som skal drive frem denne økningen snakker vi ikke først og fremst om å ta høyere utdanning og fagbrev. Men en bevisstgjøring og erkjennelse av at landbruk er kunnskapskrevende, og vil kreve en større innsats på kurstilbudssiden og rådgiversiden for å drive optimalt og agronomisk godt.

Kompetanse kan skaffes på mange vis; enten gjennom enkeltrådgivningen, lesning av fagartikler, deltagelse på kurs og gjennom erfaringsutveksling i ulike møteplassfora.

Arbeidet som skjer i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk skal være med å bidra til styrking av alle slike tilbud. Alle aktørene i landbruket er med i prosjektet. Det forplikter hver enkelt rådgiver i alle organisasjonene å tenke kompetanse, og kompetanseoverføring i møte med hverandre, ogi møte med bonden som næringsutøver.

I tillegg skal vi motivere og bidra til å hjelpe til der det er ønskelig å styrke møteplasstilbudet utfra hva som lokalt er ønska satsingsområder. Dette vil i første omgang skje i regiongruppemøtene som skal kjøres i begge Trøndelagsfylkene. Nord-Trøndelag er først ute med regiongruppemøter nå i oktober. Et fellesmøte mellom lokallagene og landbruksforvaltninga, mens i Sør-Trøndelag vil det bli tilsvarende regionmøter i slutten av januar.

I forkant er det utarbeidet informasjonsflyere om prosjektet.

Infoflyer lokalpolitikere og kommunal forvaltning

Infoflyer faglag

I slutten av september skal det også være klart et tipshefte som skal brukes som ei arbeidsbok på bl.a regionsamlingene. Her vil det bli gitt eksempler på kompetansehevende møteplasser som arrangeres i dag, samt at rådgiverapparatet med flere sier noe om hvordan de kan brukes i slike sammenhenger.

logo KTL

Nyhetsbrevsamling

Da er nytt nyhetsbrev fra kompetanseløftet ute! Informasjon om sluttkonferansen 24. november, og nå er tilskuddspotten på erfaringsgrupper tom! Det er delt ut 600.000 til 94 grupperinger!

Foto: Håvard Zeiner

Kunnskap er gull verdt

Optimismen råder blant bøndene på Ytterøy. Samtidig er de opptatt av å lære nye ting.

Utvidet kompetansekafe - Rådgiversalg

Rådgiversalg - salgspsykologi og metodikk for å synliggjøre gårdbrukerens behov og hvordan rådgivningen gir positiv effekt på driftsresultatet. Hvordan jobber andre bransjer med rådgiversalg, og hvordan ønsker jeg som bonde at dere skal selge dere inn til meg?

Foto: Håvard Zeiner

Potet på programmet

Skal du bli en bedre grønnsaksprodusent, må du følge med på det som skjer. I Levanger lærer de av hverandre.

Kurs i evalueringsmetodikk i landbruket

Som en oppfølging av rapporten fremtidens rådgivningsbehov for bonden, utført av Bygdeforskning, ble det bestemt i arbeidsgruppemøte for rådgivergruppa at KTLskulle kjøre kurs i evalueringsmetodikk for rådgiverorganisasjonene i landbruket. Kurset arrangeres 28.april.

sgk

Kompetansekafe i 16. april - Bioenergi - ferdigvarme

Skjetlein grønt kompetansesenter inviterer til kompetansekafe 16.april. Interessen for bioenergi er stor, og mange er nysgjerrig på bruk av bioenergi i bygg. Kom å få en orientering og diskusjon om økt fokus på bioenergi i byggeplanleggingen.

Våre samarbeidspartnere