Arbeid med kommunale klimaplaner

Stadig flere kommuner lager egne klimaplaner med hensikt å kutte utslipp innenfor kommunen. I slike planer vil gjerne tiltak rettet mot landbruket være inkludert. Hvor omfattende klimaplanene er og hvor sentralt landbruk er vil variere fra kommune til kommune. I noen kommuner står landbrukssektoren for den største andelen av utslippene, mens i andre er den marginal. Dersom din kommune skal lage en klimaplan har en mulighet til å arbeide med planen, påvirke lokalpolitikere og sende inn innspill gjennom arbeid i lokallaget.

Kommunen bestemmer hvilke planer de vil ha utover kommuneplanen. Andre planer kan ha samme prosess som kommuneplanen, med innspillsrund, 1. gangs behandling, høringsrunde og 2. gangs behandling, eller de kan vedtas men enklere prosess. Sjekk kommunens hjemmeside under «planstrategi» eller «kommunens planer og styringsdokument».

Hva kan man gjøre i lokallaget?

  • Ha arbeidsmøter hvor en setter seg inn i klimaplanen og drøfter hva som kan påvirke landbruket lokalt.
  • Skrive høringssvar. Bondelaget er ofte en høringsinstans hos kommunen, men husk å følge med på hvilke saker som kommer og når fristene er. Kommer man for seint til høringsfristene mister man muligheten til å gi påvirke.
  • Invitere kommunepolitikere fra komiteen som behandler klimaplanen på temamøte for å lytte, diskutere og gi innspill, eller be om å få delta på partienes gruppemøter.
  • Invitere ansatte i kommunen som jobber med klimaplanen til et lokallagsmøte for å innlede om temaet.
  • Ta kontakt med andre lokallag som har vært gjennom lignende prosesser for å lære av hva de har gjort.
  • Ta kontakt med fylkeslaget for bistand. De har tilgang på maler for innspill og erfaringer fra andre fylker og lokallag.
  • Skriv leserinnlegg og lag saker i lokalavisa.

Spille inn forslag til vedtak hos de folkevalgte

Alle kommunestyrerepresentanter og utvalgsmedlemmer i kommunen kan fremme forslag i saker som behandles og fremme saker som de ønsker skal tas opp til behandling. Når en sak tas opp til behandling er saksgangen som følger:

  • (1) Saken fremmes, (2) administrasjonen forbereder om produserer papirer, (3) saken behandles i utvalg eller formannskap, (4) saken vedtak i kommunestyret.

Bondelagets lokallag kan ta kontakt med representanter for de ulike partiene i kommunestyret og foreslå at en sak skal tas opp til behandling gjennom en interpellasjon til ordfører eller en forespørsel i utvalget. Formuler et ferdig skriftlig forslag, så er det lett for den folkevalgte å ta det med seg til politisk behandling. Et eksempel på et ferdig utformet skriftlig forslag er Bondelagets forslag til «Tilskudd til bønder som tar i bruk klimakalkulatoren» som dere kan finne under "Relaterte filer".

Ta en telefon til deres lokale folkevalgte, send en e-post med innspillet eller spør om å få delta på de ulike partienes gruppemøter.