Legger CO2-fond for næringslivet på is

  • Tips en venn om denne siden

25 organisasjoner varslet i dag regjering og Stortinget at arbeidet for å etablere en miljøavtale med et tilhørende et CO2-fond for næringslivets transporter nå legges på is. Årsaken er at regjeringa ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen.

Mange næringslivsaktører med NHO i spissen har over flere år jobbet for å få på plass en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter. På tross av støtte fra samtlige opposisjonspartier og regjeringas eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har regjeringa ikke ønsket å komme organisasjonene i møte, og arbeidet legges derfor nå på is.

- Dette er en trist dag for klimaet og vi som jobber for et grønt skifte. CO2-fondet kunne blitt en viktig driver for utfasing av fossilt drivstoff og bruk av ny nullutslippsteknologi, også i landbruket, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ved opprettelse av en miljøavtale med et tilhørende CO2-fond ville næringsorganisasjonene påtatt seg konkrete forpliktelser til utslippskutt, mot at det opprettes et privat CO2-fond finansiert med fritak/refusjon av CO2-avgift til fondet i avtaleperioden. Fondsmidlene brukes til å gi tilskudd til investering i klimavennlige transportmidler i bedriftene. CO2-fondet vil slik kunne blitt et effektivt virkemiddel for utrulling av lav- og nullutslippsteknologi i næringstransporten. Siden 2017 er det gjennomført flere faglige utredninger i samarbeid med myndighetene som grunnlag for forhandlinger om en miljøavtale.

Miljødirektoratet har i sin utredning vist at et CO2-fond kan kutte utslippene med 25-30 prosent fra omfattede virksomheter frem mot 2030. Samtlige opposisjonspartier på Stortinget, og regjeringens eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, har støttet etableringen av et slikt CO2-fond Regjeringa mener likevel et CO2-fond ikke er nødvendig og peker på Enova.

- Støtteordningene fra Enova er viktige, men de kutter ikke utslippa nok. Et CO2-fond vil gi større effekt på utslippene, større mobilisering i næringslivet, og bli langt mer forpliktende for bedriftene. Et privat fond vil ha større handlingsrom i utforming av støtteordninger og fastsetting av støttesatser enn et statlig forvaltningsorgan som er underlagt statsstøtteregelverket, sier Hjørnegård.

Hun mener det trengs flere virkemidler for å gjøre landbrukets transport fossilfri.

- Selv om viljen i næringa er stor, så trengs det virkemidler for å styrke satsinga på nullutslippsteknologi i landbruket. På samme måte som resten av næringslivet, må landbruket ha tilstrekkelige virkemidler for å klare overgangen til fossilfrie løsninger, understreker Hjørnegård.

Les brevet til Storting og regjeringa om CO2-fond (pdf).

Relaterte artikler

5 fakta om kjøtt og klima

Publisert 

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

Publisert 

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil forvalte viktige verdier

Publisert 

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

Signering av klimaavtale. Foto: Kaja Schill Godager

Inngår klimaavtale for jordbruket

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

F.v. Lars Petter Bartnes (leder, Norges Bondelag), Ola Elvestuen (klima- og miljøminister), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister) og Kjersti Hoff (leder Småbrukarlaget)

Krever klimasvar fra regjeringa

Publisert 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Traktor i jordbrukslandskap

Forbud mot nydyrking av myr vedtatt i Stortinget

Publisert 

I dag vedtok Stortinget regjeringas forbud mot nydyrking av myr. – Vi er svært skuffa. Forbudet rammer matproduksjonen i distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten er høyst usikker, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ku på beite på Kjerringøy

Klimatiltak i landbruket

Publisert 

Det finnes mange forskjellige klimaløsninger som bonden kan ta i bruk på egen gård, både nå og i framtida. Noen av løsningene er allerede godt kjente og andre må utvikles videre før de kan tas i bruk.

Ammekyr på tørt beite, sommeren 2018

Grasavlingene på Østlandet halvert i 2018

Publisert 

Fjorårets tørkesommer resulterte i halverte grasavlinger på Østlandet sammenlignet med året før, viser ferske tall fra SSB. – Konsekvensene av tørka preger fortsatt hverdagen for svært mange bønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere