Konferansen skal være en god møteplass for alle som er opptatt av effektiv landbruksproduksjon. Konferansen vil alltid ha teknologifokus og vil gi deltakerne et innblikk i status på teknologiutviklingen innenfor næringen. Vi skal vise gode eksempler på teknologianvendelse, og også forsøke å gi en vurdering av i hvilken retning teknologiutviklingen vil gå.

Årets konferanse vil ha fokus på husdyrhold, og gir gode eksempler på automatisering og sensorikk i moderne fjøs med hovedvekt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.

Vi har satt sammen et bredt program av teknologiforedrag for primærnæringene. Mat- og Landbruksministeren vil åpne konferansen. Virkemiddelapparatet innleder ved at direktørene fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet får komme med sine betraktninger rundt teknologiutvikling for akkurat denne delen av norsk næringsliv.

Matchmaking (B2Match): Vi ønsker å gi konferansedeltakerne mulighet til å treffe hverandre på en litt mer systematisk måte ved at vi arrangerer 15 minutters møter mellom interessenter. Møtet kan være for å diskutere en problemstilling, å få kontakt med en leverandør, å diskutere finansiering av et prosjekt eller produkt med virkemiddelapparatet eller rett og slett diskutere fag med en likesinnet

Les mer om program og påmelding til LandTek 2017.