Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkemannens avd for landbruk og bygdeutvikling, representant fra Rovviltnemda region 6, representant fra Statens Naturoppsyn (SNO) og Sør-Trøndelag Bondelag vil være tilstede.

Program/innhold for dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning