Spørsmål:

Jeg har en yrkesskadeforsikring knyttet til min jordbruksvirksomhet. Vil en skade på en ulønnet medhjelper, som ikke står i noe formelt ansettelsesforhold til meg, omfattes av denne forsikringen? Jeg tenker da både på kårkallen, en sønn, og mer tilfeldig arbeid utført av sommergjester og bekjente.

Svar:

Yrkesskadesforsikringsloven, og dermed dekningen i den enkelte yrkesskadesforsikring, omfatter i utgangspunktet en hver som utfører arbeid ”i noens tjeneste”. Dette løser strengt tatt ikke spørsmålet om hvorvidt personer som ikke er formelt ansatt, og ikke mottar lønn, er dekket av loven og dermed den enkelte forsikring.

Forskrift til yrkesskadesforsikringsloven sier imidlertid at loven ikke gjelder for ulønnet arbeid eller ulønnet verv som utføres for privatpersoner. Dette skulle tilsi at alt ulønnet arbeid var utenfor loven. Imidlertid kan man nok ikke legge til grunn at en gårdbruker nødvendigvis er en ”privatperson” i forskriftens forstand her, slik at spørsmålet fortsatt er åpent.

Forarbeidene til loven har et eget avsnitt om jord- og skogbruk. Her står det at kårfolk og barn som deltar i gårdsarbeidet vil være arbeidstakere i lovens forstand. Dette forutsetter imidlertid at de ikke er deltakere i gårdsdriften – de må altså ikke delta i driften gjennom noen form for ansvarlig selskap eller indre selskap. Gårdbrukerens ektefelle vil også fort anses å være en deltaker i driften, særlig dersom det er fordelt inntekt fra driften til henne skattemessig.

Videre sier forarbeidende at andre ”tilfeldige frivillige” som venner, bekjente og sommergjester/gårdsturister vil være utenfor arbeidstakerbegrepet. Samtidig sier imidlertid forarbeidene også at venner, slektninger og naboer som utfører ulønnet arbeid på garden kan være arbeidstakere i lovens forstand. Dette så lenge det ikke er tale om et mer organisert arbeidsbytte mellom gardbrukere, da vil arbeiderne fort være selvstendige næringsdrivende som bytter tjenester. Forarbeidene skiller her altså mellom gårdsturister og tilfeldige frivillige på den ene side, og venner, bekjente og naboer på den andre. Førstnevnte er ikke omfattet av forsikringsplikten(og dermed selve yrkesskadeforsikringen) mens sistnevnte kan være det. Hvor man da skal dra grensen mellom tilfeldige hjelpere kontra de mindre tilfeldige er ikke åpenbart. Men formodentlig kan man si at folk som hjelper til med en viss hyppighet og regelmessighet, er omfattet, mens de som deltar ved enkeltstående tilfeller ikke er omfattet. Slik sett vil for eksempel naboen som er fast operatør av rundballpakkeren hver slåttonn formodentlig være innenfor, mens vedkommende som leier ene seterstua for sommerferien og forviller seg inn i fjøset ikke er omfattet.

Moralen er nok her at man gjør en konkret vurdering fra person til person, og konfererer med forsikringsselskap eller andre fra gang til gang. Husk at man kan bli erstatningsansvarlig overfor medhjelper selv om vedkommende ikke er omfattet av yrkesskadesforsikringsloven og dermed tilhørende forsikring, noe som kan bli dyrt.