Spørsmål: en nabo har bedt om veirett over del av min eiendom. Jeg er innstilt på å gi ham det. Vi er begge enige om at det skal formaliseres en avtale, og at denne skal tinglyses som en servitutt på min eiendom.

Hva bør omtales i en slik avtale?

For det første er det riktig og viktig å sikre en formell avtale når man lar tredjemann utøve noen form for rettighet på egen eiendom. Mange har nok gjennom tidene latt naboer etablere både vei, avløp, kabler og annet over sin eiendom uten formelle avtaler av ren velvilje, og i ettertid opplevd at naboen har fått en varig rettighet som er til fortrengsel for eget bruk av eiendommen.

Det kan ikke oppstilles noen uttømmende liste over momenter som bør inn i en slik avtale, eller begrensninger som bør gjøres i veiretten. Dette vil også variere fra sak til sak. Imidlertid mener jeg følgende punkter er noe man bør tenke på som et minimum når man slipper andre til på egen grunn, det være seg med vei eller annet:

- Skal det betales noe for rettigheten

- Hvilken fordeling skal man ha på kostnadene

- Skal det være begrensninger i utøvelsen av rettigheten, kun rett til å bruke kjøretøy av en viss størrelse, kun ferdsel til visse tider, kun ferdsel med visse formål, kun en begrenset krets av brukere

- Gjelder veiretten en eiendom der det kan bli aktuelt med utbygging av flere boliger eller hytter, begrens retten til kun den nåværende bebyggelse

- Skal retten kunne sies opp

- Poengtere at retten ikke på noen måte skal være til hinder for egen bruk. Skulle det for eksempel være tale om å legge en kabel over et jorde, presiser at den ikke skal være til hinder for at man pløyer jordet, og at man ikke har erstatningsansvar om kabelen blir skadd ved pløying

- Sikre adgang for grunneier til å bruke vei eller lignende som etableres

- Skriftlighet er en selvfølge!

Husk i alle slike saker at avtalen ikke bare er et forhold mellom deg og din nå gode nabo, det er også et forhold mellom dineog naboens eventuelle rettetterfølgere, som kanskje ikke er like greie å ha med å gjøre. Det er ikke bare ved veirettighet man må tenke i disse baner, men også om man lar en nabo plassere en brønn, legge en kabel eller lignende på din grunn. Der det er lagt ned neon form for installasjon vil dette ofte tolkes i ettertid som at det er gitt en ubetinget rett ti å ha den liggende til evig tid dersom det ikke foreligger skriftlig avtale som sier noe annet.