Vi finner det riktig å minne alle om at samvirkeloven trådte i kraft den 1.1. 2008 og at den fikk en overgangsregel i § 163 som går ut på at alle lag og økonomiske foreninger innen 5 år fra dette tidspunkt må sørge for å bringe sine vedtekter i samsvar med lovens krav og at disse endringene skal meldes til Foretaksregisteret.
Vedtektsendringer som er nødvendige for å bringe vedtektene i samsvar med loven, kan årsmøtet vedta med flertall av de stemmene som er gitt.

Siden fristen går ut den 1.1. 2013 er tiden inne for å planlegge nødvendige vedtektsendringer til neste årsmøte i 2012 !

For ordens skyld er inntatt hele ordlyden i samvirkelovens §163 om overgangsregler:

  1. Samvirkelag eller økonomiske foreiningar som er stifta før lova blir sett i verk, er ikkje underlagde lova før det har gått fem år frå iverksetjinga. Årsmøtet kan med fleirtal som for vedtektsendring vedta at samanslutninga skal registrerast som samvirkeforetak (SA) i Foretaksregisteret på eit tidlegare tidspunkt. Samanslutninga skal i så fall meldast til Foretaksregisteret innan tre månader etter at vedtaket er gjort. Elles fell vedtaket bort. Foretaket er underlagt lova frå registreringstidspunktet.

  2. Samvirkelag og økonomiske foreiningar som er stifta før lova blir sett i verk, skal bringe vedtektene i samsvar med lova innan fem år etter iverksetjinga, eller innan eit eventuelt tidlegare tidspunkt etter nr. 1 andre punktum. Vedtektsendringane skal meldast til Foretaksregisteret.

Vedtektsendringar som er nødvendige for å bringe vedtektene i samsvar med lova, kan årsmøtet vedta med fleirtal av dei røystene som er gitt. Står røystetalet likt, avgjer møteleiaren kva vedtaket skal gå ut på, sjølv om møteleiaren ikkje har røysterett.

Er vedtektene ikkje brakt i samsvar med lova innan fristen etter første ledd, og gjer ikkje foretaket dei nødvendige endringane etter krav frå Foretaksregisteret, skal tingretten etter melding frå Foretaksregisteret vedta foretaket oppløyst. Føresegnene i §§ 141 til 144 gjeld tilsvarande.