Svar: De mest nærliggende foretaksformer vil være samvirke (SA), forening eller tingsrettslig sameie.

For mange små foretak vil det være vanskelig å avgjøre hvilken organisasjonsform som er best egnet for dem. For små lag, f.eks. beitelag, brulag, værlag, sankelag, vanningslag, veglag, m.v., kan en forening eller et tingsrettslig sameie være et mer aktuelt alternativ enn et samvirkeforetak. Vi minner om at grensen for å bli registrert for merverdiavgift er en omsetning på kr 50 000. I tillegg uttrykker skatteloven § 2-32 at foreninger og mindre sammenslutninger uten erverv som formål, men som likevel driver økonomisk virksomhet, fortsatt vil være unntatt skatteplikt for en omset­ning inntil kr 70 000.

Svært ofte er det behovet for et organisasjonsnummer som er hovedgrunnen til registreringen. Bl.a. krever bankene slikt nummer for at foretaket skal kunne få eget bankkontonummer. Mindre sammenslutninger uten behov for eget organisasjonsnummer, må vurdere om det i det hele tatt er hensiktsmessig å gå inn i en organisert foretaksform.

Alle som driver et foretak/virksomhet vil uansett organisasjonsform, måtte forholde seg til en lang rekke lover, som foretaks­registerloven, bokføringsloven, regnskapsloven, skatteloven ligningsloven, revisjonsloven og merverdiavgiftsloven osv.

De tre nevnte formene for organisering, samvirke, forening eller tingsrettslig sameie har alle sin egen avkrysningsrubrikk i samordnet registermelding Del 1 – Hovedblankett fra Brønnøysundregistrene. Stort sett er det de samme krav til hva som må og bør registreres for de enkelte former. En viktig forskjell er likevel at SA formen og foreningen har begrenset ansvar, mens det tingsrettslige sameie ikke har det.

Alle former må i praksis opprettes med et stiftelsesdokument og vedtekter som vil være retnings­givende for driften. Dette bør være på plass, uansett størrelse eller omfang av det samarbeid som etableres.

Alfred Schøyen
advokat