Spørsmål: Jeg er en kar på 70 år som nå skal overføre gården til sønnen min. Jeg ønsker å beholde traktoren som jeg har brukt i drifta til å brøyte bl.a. privat vei og gårdsplass. Får dette noen skatte- og avgiftsmessige konsekvenser når traktoren nå tas ut av næringa og benyttes privat?

Svar:

Skattemessige konsekvenser ved uttak av traktor til privat bruk:

Reglene om uttak til privat bruk lovfestet i skatteloven § 5-2. Tanken er at man skal skattlegges som om eiendelen var blitt solgt. Det er bare eiendeler i enkeltpersonforetaket, hvor kostprisen har kommet helt eller delvis til fradrag ved ligningen, som skal uttaksbeskattes. Dette vil jo gjelde i ditt tilfelle, da traktoren er et driftsmiddel som skal aktiveres og avskrives.

Beløpet du skal betale uttaksskatt av er den eventuelle gevinsten du får ved å trekke balanseverdi fra beregnet omsetningsverdi, dvs. den prisen du kunne ha oppnådd ved et ordinært salg av traktoren.

 Momsmessige konsekvenser ved uttak av traktor til privat bruk:

Det følger av merverdiavgiftsloven § 3-21 at det skal beregnes utgående moms på driftsmiddel ved uttak til privat bruk. Det vil si at det skal beregnes moms når du tar den ut fra næringa og begynner å benytte den privat.

Driftsmidler som tas ut av den samlede virksomheten til privat bruk faller utenfor justeringsreglene. I slike tilfeller er det omsetningsverdien som skal legges til grunn for beregningen av uttaksmoms, jf. merverdiavgiftsloven § 4-9.