Spørsmål:

Jeg overtok en gård fra min far i 2010. Til gården ligger det flere hyttetomter som er festet bort. Festekontraktene ble stort sett inngått på 1960-tallet. Alle tomtene er bebygd. Et par av kontraktene har aldri vært tinglyst. Nå ønsker en av disse festerne å tinglyse sin festekontrakt. Hvordan går vi frem? Må vi inngå en ny festekontrakt?

Svar:

Før en festekontrakt kan tinglyses, må festearealet ha et eget matrikkelnummer. Dersom dette ikke foreligger, må arealet måles opp. Dette følger av tinglysingsloven § 12a, jf. matrikkelloven § 6 og § 12. Arealet kan opprettes som festegrunn (med gårds-, bruks-, og festenummer), eller som grunneiendom (med eget gårds- og bruksnummer).

Hva som skal sendes inn til tinglysing, avhenger av om det har skjedd endringer i eierforholdene på grunneiersiden eller festersiden etter at festekontrakten ble inngått.

Jeg legger i din sak til grunn at du er ny bortfester, men at festeren er den samme som da festekontrakten ble inngått.

Så lenge avtalen i sin tid var gyldig inngått, er det verken anbefalt eller nødvendig å inngå ny festekontrakt. Dette gjelder selv om kontrakten verken tilfredsstiller dagens tomtefestelov eller dagens formkrav i tinglysingsregelverket.

Dere kan sende inn den gamle festekontrakten (i original), men du må føre på din underskrift og ditt fødselsnummer, siden tinglysing forutsetter at dagens hjemmelshaver har samtykket, jf. tinglysingsloven § 13. Mangler festerens fødselsnummer, må også dette føres på, jf. tinglysingsforskriften § 4a.

I tillegg må festeren gi opplysninger om bygningens salgsverdi, enten direkte på den gamle festekontrakten, eller i et separat følgeskriv.

Når en festekontrakt tinglyses, får nemlig festeren grunnbokshjemmel til festeretten og bebyggelsen på festetomten. Dette utløser plikt til å betale dokumentavgift, jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1. Dokumentavgift beregnes med 2,5% av salgsverdien på tinglysingstidspunktet.

Det er naturlig at festeren bærer alle kostnadene i forbindelse med oppmåling og tinglysing.

I sitt tinglysingsrundskriv har Kartverket laget en oversikt over hvilke dokumenter som må sendes inn når en ikke tinglyst festekontrakt skal tinglyses, se rundskrivets kapittel 11, punkt 1, problemstilling 1. Tinglysingsrundskrivet kan lastes ned fra www.kartverket.no.