Spørsmål: Som bonde har jeg over tid hatt utfordringer med enkelte inspektører i Mattilsynet når de gjennomfører tilsyn. De kommer uanmeldt og går rett inn uten at vi er tilstede. Jeg opplever at enkelte inspektører har forutinntatte, personlige oppfatninger og at det konstrueres avvik som andre inspektører ikke mener er avvik. Jeg opplever at disse tilsynene etter hvert går på helsa løs. Kan Mattilsynet bare ture frem?

 

Svar: God dyrevelferd er viktig både for næringa og Norges Bondelag. Det er nødvendig at Norges Bondelag som interesseorganisasjon har en god dialog med Mattilsynet og dessuten tillit til at Mattilsynet gjennomfører sine tilsyn i tråd med gjeldende regelverk. Norges Bondelag går ikke inn i konkrete enkeltsaker, men tar opp problemstillinger med Mattilsynet på overordnet nivå.

Det må imidlertid erkjennes at styrkeforholdet mellom kontrolløren og den som blir kontrollert i enkelttilfeller kan være noe skjevt, og at dyreholder i slike tilfeller kan oppleve inspeksjonen som ubehagelig. Fordi enkelte inspeksjoner skjer på bakgrunn av tidligere funn, vil klimaet mellom inspektør og dyreholder i noen saker kunne være anstrengt. Det er imidlertid alvorlig om inspeksjonene gjennomføres på en slik måte at det går på helsa løs for dyreholderen.

Gjennomføring av tilsyn

Mattilsynet har både rett til og ansvaret for å foreta tilsyn med dyrehold av ulikt slag. Med uanmeldte tilsyn kan Mattilsynet få et reelt innblikk i dyreholdet.

Matloven er en av flere lover som gir Mattilsynet hjemmel til å komme på tilsyn, se for eksempel matloven § 13. Tilsvarende hjemmel finnes i dyrevelferdsloven § 18.  I begge lovene fremgår det at virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten uhindret adgang. Dette betyr imidlertid ikke at inspektøren kan gå rett inn uten først å ta kontakt med dyreholder.

Inspektørene må opptre ordentlig og dessuten forholde seg til forvaltningslovens regler ved inspeksjon. Forvaltningsloven § 15 forutsetter at noen er tilstede. Det er bare dersom Mattilsynet kan påberope seg nødrett, at de med hjelp av politiet kan gjennomføre tilsynet uten at eier er tilstede.

Den som leder inspeksjonen skal uten oppfordring legitimere seg, forklare formålet med inspeksjonen, og dessuten opplyse om at du som bonde har rett til å ha et vitne til stede.

I saker der klimaet mellom inspektør og dyreholder er noe anstrengt, kan det være en fordel for begge parter om det er et vitne til stede.

Noen ganger kan det være naturlig at Mattilsynet innkaller politiet som vitne. Dersom en dyreholder har ønske om heller å ha noen andre til stede, bør et slikt ønske imøtekommes der det ikke er rimelig grunn til å sette det til side fordi det volder særlig ulempe for forvaltningen, eller hindrer formålet med granskningen.