Spørsmål:

Jeg er en bonde på 55 år, og har hørt at jeg allerede nå bør begynne å sette meg inn i reglene for tidligpensjon jordbruker. På gården har jeg inntekt fra jord- og skogbruk, og fra tilleggsnæring i form av leiekjøring/snøbrøyting m.m. Kona mi har aldri vært involvert i gårdsdriften og jobber 100 % utenfor gården. Jeg ønsker å vite mer om vilkårene for å ha rett til denne pensjonen, og om det er noe spesielt jeg bør være oppmerksom på allerede nå.

Svar:

Som bonde kan du ha rett på tidligpensjon jordbruker (TPO) fra fylte 62 til 67 år. Tidligpensjonen utgjør kr. 105 200 pr. år for enbruker, og kr. 168 320 for tobruker. Ved tobrukerpensjon søker man sammen med ektefelle/samboer og det er noen tilleggsvilkår som må være oppfylt. Du opplyser at kona di ikke er involvert i gårdsdrifta, og det vil derfor ikke være aktuelt med tobrukerpensjon i deres tilfelle.

Tidligpensjonsordningen for jordbruker administreres av Landbruksdirektoratet. Jeg anbefaler at du går inn på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside og leser om ordningen (www.landbruksdirektoratet.no). Her er det en god og enkel fremstilling av regelverket, og man finner både forskrift, rundskriv og søknadsskjema.

For å ha rett på tidligpensjon jordbruker er det krav om at du har drevet innen jordbruksnæringen i minst 15 år, og det er et krav om at man overdrar gården/sier opp forpaktningsavtale før man kan motta pensjonen.

Et sentralt vilkår som du allerede nå bør sette deg inn i er kravet til referanseinntekt i referanseperioden. Referanseperioden er perioden fra du er 55-60 år (forutsatt at du søker fra du er 62), og referanseinntekt er næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk eller gartneri. Vilkåret om referanseinntekt har flere elementer.

Ett av elementene er at referanseinntekten, i ditt tilfelle jord- og skogbruksinntekten, må utgjøre minst kr. 90 000 i gjennomsnitt per år i referanseperioden. Ytterligere er det et krav om at minst 25 % av referanseinntekten må komme fra jordbruk. Utgjør skogbruksinntektene dine mer enn 75 % av din samlede referanseinntekt vil du falle utenfor ordningen. Ha dette i bakhodet hvis du i denne perioden tenker å foreta større hogst av skogen.

Et annet element i kravet til referanseinntekt er at du ikke kan ha for høy annen inntekt. Referanseinntekten må utgjøre minst 67 % av din samlede inntekt. Mange bønder som jobber utenfor gården (deltidsbønder) vil derfor ofte falle utenfor ordningen. Du skriver at du driver noe tilleggsnæring, snøbrøyting/leiekjøring m.m., i tillegg til tradisjonell gårdsdrift. Tilleggsnæringen er annen inntekt, og vil medføre at du i utgangspunktet faller utenfor ordningen om inntekten fra tilleggsnæring utgjør mer enn 33 % av din samlede inntekt i referanseperioden. Dette er også noe du må være oppmerksom på i referanseperioden. Det er imidlertid en mulighet å søke Statsforvalteren om dispensasjon og få godkjent inntekt fra tilleggsnæringer som en del av referanseinntekten. For å få dispensasjon må det være snakk om tilleggsnæring, dvs. at næringen må ta utgangspunkt i ressursene på gården. Videre er det en forutsetning for dispensasjon at det er næringsinntekt (det vil derfor ikke være aktuelt med dispensasjon om tilleggsnæringen er lagt i AS). Om du får dispensasjon gjelder fortsatt kravet om at minst 25 % av referanseinntekten må komme fra jordbruket. Overstiger næringsinntektene fra skogbruk og tilleggsnæringer mer enn 75 % vil du uansett falle utenfor.