Spørsmål:

Over min eiendom har Telenor en telelinje fra 1920-åra som er stiftet som en rettighet (servitutt) på eiendommen. Telelinjen er anlagt til å betjene ei nabogrend, altså til fordel for en tredjepart. Jeg har selv ingen nytte av linjen, bare ulemper for driften av min eiendom.

Jeg ba om bistand fra Telenor til trefelling under og ved linjen slik at denne ikke blir ødelagt pga. stormfelling etc. Telenor mener at problemet er mitt så lenge linja går over min eiendom, og at jeg har ansvaret for å felle trær som kan skade Telenors linje. Telenor ba om at jeg utførte fellingen med den største forsiktighet slik at avbrudd ikke oppstår og samfunnsviktig trafikk på Telenors linjekurs ikke går tapt i forbindelse med arbeidet.

Svar:

Jeg legger til grunn at partene ikke har inngått noen avtale som nærmere regulerer rettigheter og plikter for partene for hogst og eiendomsretten til trærne i den situasjon som har oppstått. Utgangspunktet er derfor at de trær som vokser under eller nær linja tilhører deg. Forholdet mellom partene reguleres dermed etter servituttloven av 19.11.1968 (Lov um særlege råderettar over framand eigedom) og alminnelige erstatningsregler hvor erstatning for krenkelse av en servitutt kan bygge på ulovfestet uaktsomhetsansvar (culpagrunnlag).

Servituttloven legger til grunn følgende i § 2: «Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre.» Dette innebærer at partene har en gjensidig plikt til å opptre slik at det ikke oppstår unødig skade. Hva som er unødig skade og rådighetsmisbruk skal skje etter en objektiv vurdering.

Jeg kan ikke se at du som grunneier kan ansees for å utøve rådighetsmisbruk pga. av at trærne vokser under linjen og dermed også ha plikt til å forhindre at disse kan skade telefonlinjen. Det må være selskapet selv som servitutthaver som har ansvaret for å forhindre skade på sin egen linje. Når du i tillegg har varslet selskapet om at trærne kan skade linjen, må du iallfall være ansvarsfri.