Spørsmål: Jeg har den siste tiden hatt store helsemessige utfordringer, og ser for meg en nær forestående sykemelding. I 2017 overtok jeg og min ektefelle gården etter mine foreldre og jeg sa opp stillingen min som arbeidstaker i forbindelse med overtagelsen. På gården driver vi med dyreproduksjon og korn. Jeg hadde liten næringsinntekt i 2017, bl.a. som følge av at vi kun drev deler av året og at mine foreldre mottok produksjonstilskuddet det året. Hvordan skal jeg finne frem til hva jeg har rett på i sykepenger? Jeg ser for meg at vi må benytte avløser. Vil det jeg mottar fra NAV komme i tillegg til det jeg eventuelt vil motta i avløsertilskudd?

Svar: Første spørsmålet knytter seg til hva du har rett på i sykepenger. Etter det opplyste er du selvstendig næringsdrivende bonde. Det foreligger en kollektiv forsikringsavtale for «jordbruker» gjennom NAV som gir rett til 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag, som jeg anser du som heltidsbonde vil være omfattet av. Du kan ha bedre rettigheter om du har tegnet tilleggsforsikring.

For selvstendig næringsdrivende fastsettes sykepengegrunnlaget som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene man har fått skatteoppgjør for. Siden du er nyoppstartet har det skjedd en varig endring av din arbeidssituasjon i 3-årsperioden. Sykepengegrunnlaget må derfor fastsettes ved skjønn. Det kan være utfordrende å fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn, særlig der man har drevet som næringsdrivende i kort tid. I tillegg til fjorårets ligning vil NAV i vurderingen bla. kunne vektlegge oppgave fra regnskapsfører med opplysninger om din pensjonsgivende årsinntekt fra gården, dokumentasjon på dine foreldres pensjonsgivende inntekt fra gården før overtagelsen, samt statistikk fra lignende næringer i distriktet.

Som bonde vil man ved sykdom også kunne ha rett på avløsertilskudd til dekning av dokumenterte kostnader til avløser. Denne ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet. Hvor mye du har rett på vil avhenge av størrelsen og produksjonen på gården. Maksimal dagsats i 2018 utgjør kr. 1555,-. Det er viktig å være klar over at det man mottar fra NAV i sykepenger vil komme til fratrekk i avløsertilskuddet. Dersom det sykepengegrunnlaget du får fastsatt av NAV er lavt, vil reduksjonen få mindre betydning for deg dersom du har rett på avløsertilskudd.