Spørsmål:

Vi er et ektepar fra Østfold som driver griseproduksjon. Jeg har hovedansvaret for gårdsdrifta. Min mann jobber utenom gården, men deltar også i drifta. Det er mye tungt arbeid. Jeg er gravid og er i denne sammenheng bekymret for at det tunge arbeidet kan skade fosteret. Jeg er ikke syk så sykmelding er ifølge legen ikke aktuelt. Finnes det noen ordning som kan hjelpe meg slik at jeg kan leie inn ekstra hjelp i min situasjon?

Svar:

Ja, det finnes en ordning som kan hjelpe deg i din situasjon. Ordningen heter svangerskapspenger. Denne gir rett til stønad dersom det vil medføre fare for fosteret om mor fortsetter i sitt arbeid under graviditeten. Svangerskapspenger må ikke forveksles med foreldrepenger, som trer inn 3 uker før termin og fortsetter etter at barnet er født. Man begynner altså ikke å spise av denne ordningen når det innrømmes svangerskapspenger.

For å få svangerskapspenger må en henvende seg til sin lege som er pålagt visse rutiner i denne sammenheng. Legen skal vurdere å konkludere i forhold til hvor farlig det er for fosteret at mor fortsetter og jobbe, og det skal undersøkes om det er mulig å endre arbeidsoppgavene innen bedriften. Dersom legen konkluderer med at mor bør slutte å jobbe og at det heller ikke er mulig å endre arbeidsoppgavene, skal papirene oversendes NAV med innstilling om at det bør innrømmes svangerskapspenger. Det foreligger ferdige skjemaer for dette som legen skal bruke.

Svangerskapspenger beregnes som utgangspunkt på samme måte som sykepenger, men uten karenstiden på 16 dager. Alle næringsdrivende har krav på 100 % av beregningsgrunnlaget, ikke kun 65 % som ellers gjelder for sykepenger for næringsdrivende utenom jordbruk. Det er også mulig å søke om tilskudd gjennom avløserordningen i samme situasjon. Ytelsene fra NAV og avløserordningen motregnes mot hverandre slik at en ikke får fulle ytelser fra begge ordningene samtidig. Hva som lønner seg kommer an på inntektsgrunnlaget. Dersom en får mer enn maks avløsertilskudd for 7 dager i uken gjennom NAV sin ordning, som kun gjelder 5 dagers uke, velger en denne.

Ordningen med svangerskapspenger for næringsdrivende kom for øvrig til gjennom Bondelaget sitt initiativ for noen år siden. Tidligere var det kun lønnstakere som hadde krav på ytelsen.