Spørsmål: et strømgjerde på min eiendom ble forleden tatt av en skypumpe og ført opp i en høyspentledning over min eiendom. Dette førte til skader på høyspentledningen. Kraftselskapet mener nå at jeg er erstatningsansvarlig for skadene. Gjerdet var montert og festet på vanlig måte, og var brukt for å regulere beiting. Kan det være riktig at jeg er ansvarlig?

For at erstatningsansvar skal foreligge etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper må følgende vilkår være oppfylt:

Det må foreligge en skade i form av økonomisk tap eller personskade.

Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Dette i form av en uaktsom eller forsettlig handling eller unnlatelse som er egnet til å forårsake skade. Uaktsom er en adferd i utgangspunktet når den skiller seg fra det en vanlig ansvarlig opptreden på det aktuelle livsområdet ville være, og gir en viss mulighet for at skade skal inntre. I antikkens romerrett brukte man begrepet ”den gode familiefar”, i den betydningen at en adferd som var i strid med den en ”god familiefar” ville utvist var uaktsom. Hva som er aktsom opptreden forandrer sg selvsagt ut fra hvor risikabelt og potensielt skadevoldende det livsområdet man beveger seg på er. En passende aktsomhetsgrad for å håndtere såpebobler er selvsagt en helt annen enn å håndtere sprengstoff.

Alternativt kan det foreligge et objektivt ansvarsgrunnlag uavhengig av utvist uaktsomhet eller forsett der det er utøvd aktivitet med særs stor risiko eller skadepotensiale.

Det må foreligge en årsakssammenheng mellom den inntrufne skade og ansvarsgrunnlaget. Det må med andre ord være slik at skaden ikke ville oppstått dersom ansvarsgrunnlaget tenkes bort. Denne årsakssammenhengen må også være såkalt adekvat. I det ligger at det må være en viss påregnelighet mellom den utviste uaktsomhet og den skade som faktisk inntrådte. Er det snakk om en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden som er tilnærmet utenkelig og/eller resultat av en kjede tilfeldigheter som er nærmest umulig å forestille seg er årsakssammenhengen gjennomgående ikke adekvat.

I det foreliggende tilfelle foreligger det utvilsomt en skade. Det er imidlertid vanskelig å forestilles eg at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Det å benytte seg av et strømførende gjerde på vanlig måte, kan neppe sees som en adferd som på noen måte er uaktsom eller uansvarlig. Det er ikke en handling som normalt sett vil anses å ha noe skade – eller risikopotensiale ved seg, men tvert i mot en helt vanlig del av utøvelsen av dyrehold.  Det er også svært vanskelig å forestilles seg at det å sette opp et strømgjerde – om det nå skulle være uaktsomt på noen måte, skulle gi en skadefølge som den her aktuelle. Skaden har her oppstått på grunn av en utenforliggende og ekstraordinær omstendighet, i form av en skypumpe, som grunneier verken kunne forutse som særlig sannsynlig eller forventes å gardere seg mot.

Samlet sett vil vi da anse det som lite sannsynlig at det her skulle foreligge erstatningsansvar.